Nowy akt nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

  • 27 lipca 2008

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Kobyłka
Wydział Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych
ul. Wołomińska 1
I piętro, pok. 12
tel. 22 760 70 20, 22 760 70 40 - 43

2. Wymagane dokumenty
- Wniosek o wydanie nowego aktu mianowania w związku z podwyższeniem kwalifikacji zawodowych,
- odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie wyższych kwalifikacji,
- stary akt mianowania.

3. Wzory wniosków lub formularzy
Wniosek o wydanie nowego aktu mianowania.
 

4. Opłaty
brak

5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Monika Kalicka - Główny Specjalista
tel. 22 760 70 41
e-mail: monika.kalicka@kobylka.pl

6. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Emilia Buczyńska - Kołodziejek - Kierownik Wydziału Oświaty, Sportu i Spraw Społecznych

7. Termin załatwienia sprawy
W ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

8. Tryb odwoławczy
Odwołanie można złożyć do Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

9. Podstawa prawna
Art. 9f ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela

Tagi (kategorie):