Obowiązki właścicieli zwierząt

  • 15 lipca 2019

Podobno ponad połowa Polaków* posiada zwierzę domowe. Właściciele muszą jednak zdawać sobie sprawę, że oprócz czerpania radości z posiadania psa czy kota, nie mogą również zapominać o kilku bardzo istotnych obowiązkach. Jakich?

Choć nie istnieją ogólnopolskie przepisy, które regulowałyby tę kwestię, Ustawa o Utrzymaniu czystości i porządku w gminach odsyła do przepisów prawa miejscowego. Dlatego, jeżeli chcemy się dowiedzieć, jakie obowiązki spoczywają na właścicielu zwierzęcia, musimy zaznajomić się z zapisami  obowiązującej uchwały o utrzymaniu czystości i porządku na terenie Miasta Kobyłka (Uchwała Rady miasta nr XV/139/15 z dnia 17 grudnia 2015 r. rozdz.7 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości): „Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego”

Posiadając zwierzę domowe jesteśmy zobowiązani  do:

  • skutecznego nadzoru
  • usuwania zanieczyszczeń w obiektach i na terenach użytku publicznego
  •  ponosimy pełną odpowiedzialność za zachowanie naszego zwierzęcia, i musimy dołożyć wszelkich starań aby nasz pupil był jak najmniej uciążliwy i nie stanowił zagrożenia dla otoczenia
  • psa możemy spuścić ze smyczy tylko w miejscu mało uczęszczanym przez ludzi (pod warunkiem kontroli nad nim).

Do sprawowania należytej kontroli nad naszym pupilem zobowiązuje Nas także Kodeks Wykroczeń. Wskazuje on, w art. 77, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny  albo karze nagany.”

Za zachowanie zwierzęcia odpowiada jego właściciel, zgodnie z art.431 Kodeksu Cywilnego „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, obowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem czy też zbłąkało się i uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy”.

Zwierzę pozostające bez opieki na terenie miasta jest traktowane jako bezdomne do czasu ustalenia właściciela i może być zgłoszone do odłowienia. Zgłoszenia takie przyjmowane są w Urzędzie Miasta Kobyłka (w godzinach urzędowania) pod nr. tel. 22 786 45 23. Poza godzinami pracy Urzędu zgłoszenia przyjmuje Komisariat Policji w Kobyłce, nr. tel. 22 786 10 07 lub Sztab Kryzysowy w Wołominie, nr tel. 22 786 03 00. Zwierzęta odłowione w razie konieczności są leczone i czekają na odbiór przez właściciela w siedzibie Przychodni Weterynaryjnej Zielonka ul. Lipowa 2a, z którą Urząd Miasta Kobyłka ma podpisaną umowę (nr tel. 22 781 05 27).

* Badanie Kantar Public "Zwierzęta w polskich domach" maj 2017