Obwieszczenie Urzędu Marszałkowskiego

  • 13 lipca 2015

Poniżej przedstawiamy obwieszczenie dot. postępowania administracyjnego, wszczętego na wniosek Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację istniejących rowów drogowych, przebudowę rowów melioracyjnych, budowę nowych rowów drogowych, budowę przepustów na rowach drogowych i melioracyjnych, likwidację przepustów, budowę wylotów z urządzeń kanalizacyjnych, budowę studni chłonnychoraz wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do ziemi w związku z budową drogi ekspresowej S8.