Oświadczenie o uznaniu dziecka

  • 24 lipca 2008

Tytuł procedury:
Oświadczenie o uznaniu i zaprzeczeniu ojcostwa oraz nadanie dziecku nazwiska męża matki dziecka.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r., poz. 682 z późn. zm.).
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. r. Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.  z 2016 r, poz. 2064 z późn. zm.).
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz.1827 ).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późń. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
pokój nr 4, PARTER
Tel. 22  760 70 07; 22 786-45-25

Wymagane dokumenty:
1. Dowód osobisty matki, dowód osobisty ojca (do wglądu),
2. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka
3. Postanowienie sądu opiekuńczego, zezwalające na wyrażenie zgody na uznanie w imieniu niepełnoletniej matki przez opiekuna prawnego, wydane przez Wydział Rodzinny Sądu Rejonowego.
4.  Protokół przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa złożony przed kierownikiem USC lub orzeczenie sądu.
5. Dowód uiszczenia opłaty.

Załączniki:
Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA

Sposób załatwienia sprawy:
Uznanie dziecka może nastąpić:
- przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego,
- przed sądem opiekuńczym
- przed polskim konsulem (za granicą)
Odpowiedź pisemna

Opłata:
11 zł -  za czynność
Wpłaty można dokonać:
1. w kasie Urzędu Miasta Kobyłka,
2. na rachunek bankowy Miasta Kobyłka nr  76 1160 2202 0000 0002 0389 9450

Tryb odwoławczy:
Wojewoda Mazowiecki, 00-950 Warszawa Pl. Bankowy 3/5 - odwołanie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  w ciągu 14 dni od dnia doręczenia odmownej decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC

Tagi (kategorie):