Podatek od nieruchomości, rolny i leśny - wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty

  • 12 sierpnia 2008

1. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Wydział Podatków i Opłat
pokój nr 32, II piętro
tel. 22 760 70 87
 
2. Wymagane dokumenty
Wniosek + załączniki:
 w podatkach od osób prawnych i od innych jednostek organizacyjnych  podatnik składa:
- wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z uzasadnieniem
- skorygowaną deklarację
w podatkach od osób fizycznych podatnik składa:
-  wniosek o stwierdzenie nadpłaty,
- skorygowaną informację lub deklarację
- dokumenty potwierdzające słuszność żądania.
 
3. Wzory wniosków lub formularzy
- Deklaracje na podatek od osób prawnych:

od nieruchomości DN-1

rolny DR-1

leśny  DL-1

-Informacja składana przez osoby fizyczne: 

od nieruchomości IN-1

rolny IR-1

leśny IL-1

4. Opłaty
Brak
 
5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Anna Bogucka– Kierownik
tel. 22 760 70 84
Magdalena Kurek - Zastępca Kierownika
Tel. 22 760 70 84

Emilia Przewoźnik - Inspektor
tel. 22 760 70 87
 
6. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Anna Bogucka - Kierownik
Magdalena Kurek - Zastępca Kierownika

 
7. Termin załatwienia sprawy
- Wydanie decyzji stwierdzającej nadpłatę w terminie do 30 dni.
- Zwrotu nadpłaty dokonuje się w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.
 
8. Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, ul. Kielecka 44,  za pośrednictwem Burmistrza Miasta  Kobyłka , w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
9. Podstawa prawna
Art. 75 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2019 r., poz. 900)
 
10. Informacje dodatkowe
Podatnikom podatku przysługuje prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty podatku, jeżeli w deklaracjach na podatek wykazali zobowiązanie podatkowe nienależne lub w wysokości większej od należnej i wpłacili zadeklarowany podatek. Równocześnie z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty podatnik jest zobowiązany złożyć skorygowaną deklarację. Jeżeli prawidłowość skorygowanej deklaracji nie budzi wątpliwości organ podatkowy zwraca nadpłatę bez wydawania decyzji stwierdzającej nadpłatę.
 
Odmowa stwierdzenia nadpłaty lub stwierdzenie nadpłaty w wysokości  innej niż wskazana we wniosku następuje w formie decyzji.
 
Nadpłaty, których wysokość przekracza wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym  wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku  podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złożył wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań, a w razie ich braku na poczet przyszłych zobowiązań  podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.
 

Tagi (kategorie):