Podatek od nieruchomości, rolny, leśny - umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty

  • 26 maja 2009

1. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Wydział Podatków i Opłat
Pokój nr 32, II piętro
Tel. 22 760 70 87
 
 2. Wymagane dokumenty
- Wniosek o udzielenie ulgi z podaniem rodzaju wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty) wraz z uzasadnieniem poprzez wskazanie ważnego interesu strony lub interesu publicznego;
 
Załączniki składane przez osoby fizyczne:
- oświadczenie o dochodach małżonków (w załączeniu);
- oświadczenie o stanie majątkowym małżonków (w załączeniu);
- kopię deklaracji PIT za ubiegły rok i ostatnio złożoną w Urzędzie Skarbowym (potwierdzoną przez Urząd Skarbowy),
- emeryci i renciści składają odcinki emerytur lub rent za ostatni okres,
- inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie.
 
Załączniki składane przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
- dokumenty wymienione powyżej
- kserokopię decyzji o nadaniu numeru REGON oraz NIP,
- podmiot ubiegający się o pomoc de minimis składa oświadczenie według załączonego wzoru oraz załącza wszystkie otrzymane zaświadczenia o udzielonej pomocy de mninimis z okresu 3 ostatnich lat poprzedzających dzień złożenia wniosku 
 
3. Wzory wniosków lub formularzy
- Oświadczenie o dochodach małżonków
- Oświadczenie o stanie majątkowym małżonków
- Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc składane wraz z wnioskiem o udzielenie pomocy de minimis .
 
4. Opłaty
brak
 
5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Anna Bogucka – Kierownik
tel. 22 760 70 84

Magdalena Kurek - Zastępca Kierownika
tel. 22 760-70-84
Emilia Przewoźnik - Inspektor
tel.22 760 70 87

6. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Ana Bogucka - Kierownik
Magdalena Kurek - Zastępca Kierownika

 
7. Termin załatwienia sprawy
 Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca a w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.  
 
8. Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
9. Podstawa prawna
- art. 67 a , art.67 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2019 r., poz. 900);
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 poz.362 z późn. zm.).
 
10. Informacje dodatkowe
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów podanie zostanie pozostawione bez rozpatrzenia.

Tagi (kategorie):