Podatek od środków transportowych - umorzenie, odroczenie, raty

  • 12 sierpnia 2008

1.Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Wydział Podatków i Opłat
Pokój nr 32, II piętro
tel. 22 760-70-86

 
2. Wymagane dokumenty
- Wniosek o udzielenie ulgi z podaniem formy wnioskowanej ulgi (umorzenie, odroczenie, rozłożenie na raty) oraz uzasadnieniem wniosku poprzez wskazanie ważnego interesu strony lub interesu publicznego.
- W przypadku wnioskowania o rozłożenie zobowiązania na raty należy przedstawić propozycję układu ratalnego,
- w przypadku wnioskowania o odroczenie terminu płatności – należy wskazać proponowany termin płatności.
- Podatnik prowadzący działalność gospodarczą w składanym wniosku winien określić o jaki rodzaj pomocy się ubiega (np. pomoc de minims).
 
Załączniki składane przez osoby fizyczne:
- oświadczenie o dochodach małżonków,
- oświadczenie o stanie majątkowym małżonków ,
- kopię deklaracji PIT za ubiegły rok i ostatnio złożoną w Urzędzie Skarbowym (potwierdzoną przez Urząd Skarbowy),
- inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie.
 
Załączniki składane przez osoby prawne i inne jednostki organizacyjne:
- kopię deklaracji CIT za ubiegły rok i ostatnio złożoną w Urzędzie Skarbowym (potwierdzoną przez Urząd Skarbowy),
- sprawozdania finansowe za ostatni rok obrotowy sporządzone zgodnie z wymaganiami ustawy o rachunkowości (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa),
- raport i opinię z badania sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy (o ile sprawozdanie było badane),
- oraz  inne dokumenty mające zdaniem podatnika istotne znaczenie w sprawie.
 
Załączniki dodatkowe składane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą (osoby fizyczne i prawne):
- kserokopię decyzji o nadaniu numeru REGON oraz NIP,
- podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (w transporcie drogowym) składa oświadczenie według załączonego wzoru (załącznik nr 3) oraz załącza wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie otrzymał w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzednich latach.
- podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (z wyłączeniem transportu drogowego) składa oświadczenie według załączonego wzoru (załącznik nr 4) oraz załącza wszystkie  zaświadczenia o  pomocy de minimis, jakie otrzymał w  w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzednich latach.
 
Do dnia 12.01.2010 r. podmiot ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie przedstawia też oświadczenie, że w okresie od dnia 1.01.2005 r. do dnia 12.01.2007 r. :
a) nie otrzymał pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie albo
b) otrzymał pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie ze wskazaniem w szczególności podmiotu, który udzielił pomocy, dnia otrzymania pomocy, podstawy prawnej, wysokości, formy i przeznaczenia tej pomocy.
c) podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie składa informacje o otrzymanej pomocy publicznej lub o nieotrzymaniu tej pomocy na formularzach określonych w  rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. (Dz. U. Nr  61, poz. 413).
 
3. Wzory wniosków lub formularzy
- Oświadczenie o dochodach małżonków (załącznik nr 1) .
- Oświadczenie o stanie majątkowym małżonków (załącznik nr 2) .
- Oświadczenie podmiotu prowadzącego działalność transportową ubiegającego się o ulgę podatkową (załącznik nr 3) .
- Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (załącznik nr 4) .
- Formularz o otrzymanej pomocy publicznej – dla podmiotów ubiegających się o pomoc de minimis (załącznik nr 5) .
- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 6) .

4. Opłaty
brak.
 
5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Anna Kraszewska - Inspektor
tel. 22 760 70 86
6. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Anna Bogucka - Kierownik
 
7. Termin załatwienia sprawy
Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych – do 2 miesięcy.
 
8. Tryb odwoławczy
Odwołanie od decyzji  wnosi się do Samorządowego Kolegium  Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
 
9. Podstawa prawna
- Art.  67a , art. 67b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.  z 2018 r.poz. 800, z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 362, z późn. zm.).

10. Informacje dodatkowe
W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie. W przypadku niedostarczenia wymaganych dokumentów podanie zostanie pozostawione bez rozpatrzenia.

Tagi (kategorie):