Porządek LI sesji Rady Miasta Kobyłka

 • 20 sierpnia 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) - zwołuję LI sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 27 sierpnia 2018 roku (poniedziałek) o godz. 16.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek obrad LI sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie LI sesji RM.
 2. Przyjęcie porządku obrad LI sesji RM.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLIX sesji RM.
 4. Zatwierdzenie protokołu z L sesji RM.
 5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 6. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności między sesjami.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2018-2031.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ulicy Orląt Lwowskich w Kobyłce.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenie zgody na nieodpłatne nabycie od Skarbu Państwa nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Napoleona.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Kobyłce przy ulicy gen. Władysława Sikorskiego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nabycia nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Norweskiej.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Kobyłka.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Kobyłka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/49/03 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Miasta Kobyłka do realizacji projektu partnerskiego pn. „Dostęp do informacji publicznej gmin Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (E-Archiwum)” w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Sportowymi Nr 3 w Kobyłce.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin.
 19. Informacja dotycząca przebudowy linii kolejowej E 75 Rail Baltica.
 20. Informacja o realizacji budowy drogi ekspresowej S8 – budowa węzła w Kobyłce.
 21. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 22. Zamknięcie LI sesji Rady Miasta Kobyłka.

 

               Przewodnicząca

                 Rady Miasta Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Data wydarzenia: 
poniedziałek, 20 Sierpień, 2018 - 14:15