Porządek obrad XLV sesji Rady Miasta Kobyłka

 • 19 marca 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2017 r., poz. 1875) - zwołuję XLV sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 26 marca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miasta Kobyłka przy ulicy Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek obrad XLV sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie XLV sesji RM.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLV sesji RM.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLIV sesji RM.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności między sesjami.
 6. Działalność OSP w Kobyłce.
 7. Informacja z działalności MSPZOZ w Kobyłce. Analiza potrzeb placówki, możliwości rozwoju.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr V/41/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 30 marca 2015r. w sprawie powołania Rady Społecznej Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia dofinansowania ze środków Funduszu Spójności na realizację projektu pn. „Zagospodarowanie ogólnodostępnych terenów zieleni publicznej w mieście Kobyłka”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2018-2031.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały intencyjnej w sprawie wyrażenia woli udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Województwa Mazowieckiego na dofinasowanie zadania pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 634 na wskazanych odcinkach na terenie gmin Zielonka, Kobyłka, Wołomin”.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie prawa własności nieruchomości położonej w Kobyłce przy ul. Przyjacielskiej w ramach odszkodowania za działkę, która z mocy prawa przeszła na własność Gminy Kobyłka z przeznaczeniem pod drogę.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłkaw 2018 roku.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Kobyłka na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych
  w każdym okręgu.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie uznania się za organ niewłaściwy do rozpatrzenia skargi.
 19. Ocena działania systemu odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców.
 20. Informacja o planowanej organizacji pracy szkół i przedszkoli na rok szkolny 2018/2019.
 21. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 22. Zamknięcie XLV sesji Rady Miasta Kobyłka.

 

Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka

Ewa Jaźwińska

 

Data wydarzenia: 
poniedziałek, 19 Marzec, 2018 - 14:30