Porządek XLIII Sesji Rady Miasta Kobyłka - RELACJA LIVE!

 • 31 stycznia 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) - zwołuję XLIII sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 31 stycznia 2018 roku (środa) o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miasta Kobyłka przy ulicy Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek obrad XLIII sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie XLIII sesji RM.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLIII sesji RM.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLII sesji RM.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2018-2031.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu położonego przy ul. Kraszewskiej w Kobyłce.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego pomiędzy ul. Ks. M. Załuskiego i ul. Gen. F. Żymirskiego w Kobyłce.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kobyłce przy ul. Przyjacielskiej.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy ks. Jerzego Popiełuszki w Kobyłce.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonych w Kobyłce przy ul. Granicznej i ul. Juliusza Słowackiego.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLII/385/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu promocji zdrowia pn. „Ze szczepionką bezpieczniej” i udzielenia dotacji na jego realizację dla Miejskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kobyłce.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w publicznych przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XXXIX/358/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 września 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kobyłka „LUDZIE – PRZESTRZEŃ - DZIAŁANIE”.
 17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyboru uzupełniającego ławników na kadencję 2016-2019.
 18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi przekazanej przez Regionalną Izbę Obrachunkową.
 19. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego.
 20. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miasta Kobyłka na 2018 rok.
 21. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018 rok.
 22. Sprawozdania z działalności komisji Rady Miasta Kobyłka za rok 2017.
 23. Sprawozdanie z pracy Rady Miasta Kobyłka za rok 2017.
 24. Komunikacja w mieście – transport zbiorowy, komunikacja lokalna.
 25. Budowa kompleksu usługowo-mieszkaniowego w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego – „Kobyłka Dom”- etap I. Informacja o realizacji przedsięwzięcia.
 26. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 27. Zamknięcie XLIII sesji Rady Miasta Kobyłka.

 

Przewodnicząca

Rady Miasta Kobyłka

Ewa Jaźwińska

 

Tagi (kategorie): 
Data wydarzenia: 
środa, 31 Styczeń, 2018 - 14:30