Porządek XLIV Sesji Rady Miasta Kobyłka - RELACJA LIVE

 • 26 lutego 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) - zwołuję XLIV sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 26 lutego 2018 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miasta Kobyłka przy ulicy Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek obrad XLIV sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie XLIV sesji RM.
 2. Przyjęcie porządku obrad XLIV sesji RM.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XLIII sesji RM.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności między sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustanowienia roku 2018 rokiem jubileuszu 50-lecia nadania praw miejskich Miastu Kobyłka.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska Rady Miasta Kobyłka dotyczącego konieczności podjęcia działań przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w celu zminimalizowania uciążliwości związanych
  z nadmierną emisją hałasu wzdłuż drogi S8 w mieście Kobyłka.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Kobyłka za lata 2015-2016.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2018 r. pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację  zadania pn. „Przebudowa ciągu ulic Zagańczyka, Mareckiej i Szerokiej wraz z przebudową  skrzyżowania z ul. Przyjacielską w Kobyłce”.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia w 2018 r. pomocy finansowej Powiatowi Wołomińskiemu na realizację  zadania pn. „Przebudowa wraz z rozbudową ul. Dworkowej w Kobyłce i budową ul. Głównej w Markach, pow. Wołomiński”.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Kobyłka nr XI/91/15 z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Wołomińskiego zadania budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona
  i Księcia Poniatowskiego.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2018-2031.
 13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok.
 14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonej w Kobyłce przy ulicy Nowej.
 15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz kryteriów wyboru ofert.
 16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 31 stycznia 2018 r. przekazanej przez Wojewodę Mazowieckiego.
 17. Podsumowanie działań podjętych w kierunku wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych.
 18. Informacja dotycząca przebudowy linii kolejowej E 75 Rail Baltica.
 19. Informacja o realizacji budowy drogi ekspresowej S8 – budowa węzła w Kobyłce.
 20. Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.
 21. Zamknięcie XLIV sesji Rady Miasta Kobyłka.

Przewodnicząca

Rady Miasta Kobyłka

Ewa Jaźwińska

 

Tagi (kategorie): 
Data wydarzenia: 
poniedziałek, 26 luty, 2018 - 14:30