POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE DO PUBLICZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 • 29 marca 2017

Publiczne szkoły podstawowe na terenie Miasta Kobyłka:

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce, ul. Jezuicka 1, tel. 22 786 10 10;

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce, ul. E. Orzeszkowej 3/5, tel. 22 786 10 26;

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce, ul. Załuskiego 57, tel. 22 786 06 60.

Informacje ogólne

 1. Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2012) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2013) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Dziecko, które w roku szkolnym 2018/2019 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne jest na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Podpisane przez rodziców zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej. Projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka, od dnia 1 września 2019 r. stanowi załącznik Nr 3 do Uchwała Nr XXXII/294/17 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Plan sieci publicznych ośmioletnich szkół podstawowych obowiązujący od dnia 1 września 2019 r. po uzyskaniu pozytywnej opinii Mazowieckiego Kuratora Oświaty zostanie uchwalony przez Radę Miasta Kobyłka w terminie do dnia 31 marca 2019 r.

 Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1)  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 18 marca 2019 r. od godz. 8.00 – 29 marca 2019 r. do godz. 15.00,

2)  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - do 4 kwietnia 2019 r.,

3)  Pisemne potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  kandydata, woli przyjęcia - od 5 kwietnia 2019 r. od godz. 8.00 do 8 kwietnia 2019 r. do godz. 15.00,

4)  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do 9 kwietnia 2019 r. do godz. 16.00,

W dniach od 3 czerwca 2019 r. do 12 czerwca 2019 r. jeśli szkoły będą dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ LICZBA PUNKTÓW ZA KRYTERIA:

1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej publicznej szkoły podstawowej – 16 pkt;

2) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do danej publicznej szkoły podstawowej – 8 pkt;

3) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w Mieście Kobyłka i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie – 4 pkt;

4) miejsce zamieszkania kandydata Miasto Kobyłka – 2 pkt.

 

Zasady przyjęć kandydatów do klasy IV oddziałów sportowych w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej,
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
 • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
 • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,
 • w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego –  brane są pod uwagę łącznie kryteria , o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY IV ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH:

1)  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 18 marca 2019 r. – 25 marca 2019 r.,

2)  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe – 11 kwietnia 2019 r.,

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne i negatywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe - do 12 kwietnia 2019 r.,

4) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - do 15 kwietnia 2019 r.,

5)  Pisemne potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  kandydata, woli przyjęcia - od 15 kwietnia 2019 r. do 24 kwietnia 2019 r.,

6)  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do 25 kwietnia 2019 r.

 

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postepowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

 

W dniach od 3 czerwca 2019 r. do 21 czerwca 2019 r. jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

Zasady przyjęć kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

Do oddziałów dwujęzycznych przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • otrzymali promocję do klasy VII;
 • uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną;
 • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę:
 • wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
 • wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
 • świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
 • w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego –  brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH

1)  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 18 marca 2019 r. – 29 marca 2019 r.,

2)  Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 139 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe – od 14 maja 2019 r. do 15 maja 2019 r.,

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 139 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe - do 24 maja 2019 r. do godz. 15:00,

4) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego o świadectwo promocyjne klasy VI szkoły podstawowej – od 21 czerwca 2019 r. do 24 czerwca 2019 r. do godz. 15.00,

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - do 25 czerwca 2019 r. do godz. 15.00,

6)  Pisemne potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  kandydata, woli przyjęcia - od 25 czerwca 2019 r. od godz. 15.00 do 26 czerwca 2019 r. do godz. 15.00,

7)  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do 26 czerwca 2019 r. do godz. 16.00.

 

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych i nie będzie brał udziału w postepowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.

 

W dniach od 1 lipca 2019 r. do 31 lipca 2019 r. jeśli szkoła będzie dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon uchwala_kryteria_szkoly.pdf107.9 KB
PDF icon zarzadzenie_terminu_szkoly.pdf1.47 MB