Postępowanie uzupełniające do przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 na terenie Miasta Kobyłka

 • 24 czerwca 2019

Urząd Miasta Kobyłka ogłasza rekrutację uzupełniającą do przedszkoli. Formularze rekrutacyjne należy złożyć w terminie od 24 do 28 czerwca.

Nabór na wolne miejsca prowadzony będzie do publicznych przedszkoli tj.:

- Publicznego Przedszkola Nr 1 w Kobyłce z oddziałami zlokalizowanymi przy ul. Ks. Marmo 13c;

- Publicznego Przedszkola Nr 2 w Kobyłce przy ul. E. Orzeszkowej 3/5 (przy ZSP2);

- Publicznego Przedszkola Akademia Dzieci Twórczych przy ul. Zagłoby 5.

 1. Terminy rekrutacji uzupełniającej:
 • od 24 czerwca 2019 r. do 28 czerwca 2019 r. - składanie formularzy rekrutacyjnych czyli wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola;
 • do 10 lipca 2019 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych;
 • od 11 lipca 2019 r. do 12 lipca 2019 r. potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia kandydata.

Druki oświadczeń będą przygotowane i wydawane przez poszczególne przedszkola.

UWAGA! Nie podpisanie oświadczenia w powyższym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.

 • do 15 lipca 2019 r. zostaną podane do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych.
 1. Kryteria rekrutacyjne oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania kryteriów:

Zgodnie z art. 131 ustawy Prawo oświatowe do publicznego przedszkola przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc rekrutację zewnętrzną dzielimy na dwa etapy:
- pierwszy, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez ustawodawcę w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe,

- drugim, w którym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący przedszkole publiczne. 

Kryteria określone przez ustawodawcę (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów):

 1. wielodzietność rodziny kandydata (oświadczenie rodzica);
 2. niepełnosprawność kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 3. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 4. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 5. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata (orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.);
 6. samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem);
 7. objęcie kandydata pieczą zastępczą (dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z poźn. zm. ).

Kryteria określone przez Radę Miasta Kobyłka – rekrutacja do Publicznego Przedszkola Nr 1 im. Krasnala Hałabały i Publicznego Przedszkola Nr 2 (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 1. dziecko zameldowane na terenie Miasta Kobyłka (oświadczenie o miejscu zameldowania dziecka, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola)32 pkt;
 2. dziecko, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny (stosuje się do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko) mieszkają/a w Kobyłce i rozliczają/a podatek  dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie (PIT-37 Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2018 rok)16 pkt;
 3. dziecko, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna prawnego samotnie wychowującego dziecko (zaświadczenie o  zatrudnieniu, dokument potwierdzający wykonywanie pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej, zaświadczenie o uczęszczani do szkoły/uczelni w trybie dziennym, wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, zaświadczenie o prowadzeniu gospodarstwa rolnego)8 pkt;
 4. dziecko, którego rodzeństwa w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja będzie kontynuowało wychowanie przedszkolne lub kandyduje do przedszkola wskazanego na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie (weryfikacja dyrektora) – 4 pkt;
 5. dziecko, które nie korzystało z wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kobyłka (oświadczenie o nie korzystaniu z wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Kobyłka dziecka, które ubiega się o przyjęcie do przedszkola) – 2 pkt;
 6. dochód na osobę w rodzinie kandydata wynosi nie więcej niż 80 % kwoty, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952 z póź. zm.) (oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie) – 1 pkt.

Kryteria określone przez Akademia Dzieci Twórczych Sp. z o. o. – rekrutacja do Publicznego Przedszkola Akademia Dzieci Twórczych (oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów):

 1. dziecko, które uczęszczało/uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola Akademia Dzieci Twórczych (weryfikacja dyrektora) – 16 pkt.
 2. dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do Niepublicznego Przedszkola Akademia Dzieci Twórczych, Publicznego Przedszkola Akademia Dzieci Twórczych (weryfikacja dyrektora) – 8 pkt.
 3. dziecko sześcioletnie objęte rocznym przygotowaniem przedszkolnym (weryfikacja dyrektora - 4 pkt.
 4. droga dziecka z domu do przedszkola Akademia Dzieci Twórczych nie przekracza 2km (oświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata) - 2 pkt.
 5. dziecko uczęszczające w roku szkolnym 2018/2019 do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Kobyłce (oświadczenie o  uczęszczaniu do żłobka lub innej placówki opieki nad dzieckiem do lat 3 zarejestrowanej w Kobyłce) - 1 pkt.

Dnia 24 czerwca 2019 r. uruchomiony został moduł aplikacji Nabór dla rodziców kandydata.

Rodzice ubiegający się o miejsce w przedszkolu dla swojego dziecka rejestrują się w aplikacji poprzez wpisanie numeru PESEL dziecka. Należy wypełnić interaktywny Wniosek o przyjęcie kandydata, któremu zostanie nadany unikalny numer ID. We Wniosku należy wpisać wszystkie dane dziecka, wskazać placówkę, do której aplikują Państwo o przyjęcie dziecka. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, wskazując według preferencji wyboru (od najbardziej preferowanej na 1 miejscu do najmniej preferowanej na 3 miejscu). 

Wniosek należy wypełnić poprzez aplikację Nabór oraz wydrukować, podpisać i wraz ze stosownymi oświadczeniami, złożyć w przedszkolu preferowanym jako pierwszy wybór w terminie do 28 czerwca 2019 r. do godz. 16.00.

UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie oraz wydrukować, podpisać i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku przesłanego tylko poprzez aplikację lub złożonego tylko w wersji papierowej bez rozpatrzenia.

Poniżej przedstawiamy krótką instrukcję postępowania z aplikacją Nabór.

 1. Opis postępowania dla kandydatów, którzy nie mają założonego konta w elektronicznym systemie:
 1. Kliknij „Zgłoś kandydaturę”.
 2. Przeczytaj informację i wpisz nr PESEL dziecka.
 3. Wybierz preferowane placówki.
 4. Uzupełnij dane o kandydacie.
 5. Wprowadź hasło w celu utworzenia konta (za jego pomocą będzie można zapoznać się z wynikami rekrutacji).
 6. Uzupełnij dane dotyczące kryterium.
 7. Wydrukuj formularz rekrutacyjny.
 8. Wydrukuj oświadczenia (ikona – „Pliki do pobrania” – po lewej stronie).
 1. Opis postępowania dla kandydatów, którzy mają już założone konto w elektronicznym systemie (dzieci, których wnioski zostały odrzucone).

Aby zgłosić dziecko do wybranych placówek należy:

1. Wybrać zakładkę ZALOGUJ SIĘ – wpisać PESEL dziecka oraz ustalone wcześniej hasło i wybrać przycisk Zaloguj. Następnie należy przejść do zakładki MOJE ZGŁOSZENIE. W przypadku utraty hasła należy wybrać opcję przypomnij hasło (link zostanie przesłany na maila) lub zgłosić się do przedszkola.

2. W kolejnych krokach należy postępować tak, jak w czasie rekrutacji właściwej. W czasie wyboru preferencji będzie można wybrać tylko te grupy, które dysponują jeszcze wolnymi miejscami.

3. W ostatnim kroku należy dokładnie zapoznać się z informacjami na tej stronie, a następnie wydrukować Wniosek o przyjęcie kandydata.

W obydwu ww. postępowaniach po podpisaniu Wniosku, należy dostarczyć go wraz z innymi wymaganymi dokumentami tylko do placówki, która znajduje się na I miejscu listy preferencji. Ostateczny termin zgłoszenia kandydata to 28 czerwca 2019 r. godz. 16.00

Więcej szczegółowych informacji dotyczących aplikacji Nabór w przewodniku dla rodziców i opiekunów, który znajduje się w folderze Pliki do pobrania.

Ważne! Istnieje możliwość poprawienia dokumentu poprzez ponowne zalogowanie się. Musi to jednak nastąpić przed zweryfikowaniem formularza przez przedszkole (czyli przed złożeniem formularza w wersji papierowej w przedszkolu). Ponowne poprawienie formularza w aplikacji musi nastąpić do dnia 24 czerwca 2019 r. do godz. 16.00. Poprawiony formularz należy wydrukować i złożyć w przedszkolu.

Rodzice, którzy nie posiadają komputera, dostępu do Internetu lub drukarki mogą skorzystać z aplikacji Nabór na stanowisku komputerowym przygotowanym w Urzędzie Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1 - pok. 12 pon. 9.00-19.00, wt. – czw. 8.00-16.00 i pt. 8.00-14.00.

Dodatkowych informacji udzielają dyrektorzy przedszkoli oraz pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Kobyłka, tel. (22) 760 70 41.