Proponowany porządek L sesji Rady Miasta Kobyłka

  • 2 sierpnia 2018

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018 r. poz. 994, z późn. zm.) oraz § 25 ust. 5 Statutu Miasta Kobyłka podjętego Uchwałą Nr VI/49/03 z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2003 r. Nr 105, poz. 2597 z późn. zm.) zwołuję L sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 6 sierpnia 2018 roku (poniedziałek)o godz. 17.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek sesji Rady Miasta Kobyłka:

1)     Otwarcie L sesji Rady Miasta Kobyłka;

2)     Przyjęcie porządku obrad L sesji Rady Miasta Kobyłka;

3)     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych, na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego;

4)     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Miasta Kobyłka i przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;

5)     Zamknięcie L sesji Rady Miasta Kobyłka.

Przewodnicząca

Rady Miasta Kobyłka

Ewa Jaźwińska

 

Data wydarzenia: 
czwartek, 2 Sierpień, 2018 - 11:30