Proponowany porządek obrad LII sesji Rady Miasta Kobyłka

  • 28 września 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) - zwołuję LII sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 8 października 2018 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek obrad LII sesji Rady Miasta Kobyłka:

1.     Otwarcie LII sesji RM.

2.     Przyjęcie porządku obrad LII sesji RM.

3.     Zatwierdzenie protokołu z LI sesji RM.

4.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

5.     Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności między sesjami.

6.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/91/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia od Powiatu Wołomińskiego zadania budowy ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych wzdłuż ulic Napoleona i Księcia Józefa Poniatowskiego.

7.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2018-2031.

8.     Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok.

9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 .

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 .

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Kobyłka.

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości położonych w Kobyłce w rejonie ulicy gen. Władysława Sikorskiego.

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIII/402/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne oraz tryb przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Miasta Kobyłka miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr VI/49/03 Rady Miejskiej
w Kobyłce z dnia 27 marca 2003 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kobyłka.

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia wystąpienia pokontrolnego Komisji Rewizyjnej z kompleksowej kontroli przedszkoli, zespołów szkół i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Miasta Kobyłka przez Miasto Kobyłka oraz inne niż Miasto Kobyłka osoby prawne i osoby fizyczne otrzymujące dotacje dla przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego.

17.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 r.

18.  Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego MOK, MBP, OSiR „Wicher”, MSPZOZ za I półrocze 2017 r.

19. Sprawozdania z pracy Rady Miasta oraz komisji stałych na koniec kadencji.

20.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

21.  Zamknięcie LII sesji Rady Miasta Kobyłka.

 

Przewodnicząca

Rady Miasta Kobyłka

Ewa Jaźwińska

Data wydarzenia: 
piątek, 28 Wrzesień, 2018 - 09:30