Proponowany porządek obrad XLIX sesji Rady Miasta Kobyłka

  • 18 czerwca 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm.) - zwołuję XLIX sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 25 czerwca 2018 roku (poniedziałek) o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1.

 Proponowany porządek obrad XLIX sesji Rady Miasta Kobyłka:

1.     Otwarcie XLIX sesji RM.

2.     Przyjęcie porządku obrad XLIX sesji RM.

3.     Zatwierdzenie protokołu z XLVIII sesji RM.

4.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

5.     Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności między sesjami.

6.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2017 rok:

a)     sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2017 rok;

b)     sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2017 rok;

c)     odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Miasta Kobyłka sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2017 rok;

d)     informacja o stanie mienia Miasta Kobyłka;

e)     dyskusja;

f)      głosowanie.

7.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok:

a)       odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka za 2017 rok;

b)      odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka za 2017 rok;

c)       głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka za 2017 rok.

8.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Miasto Kobyłka porozumienia międzygminnego  „Warszawa+”  z Miastem Stołecznym Warszawa.

9.     Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie utworzenia przez Miasto Kobyłka jednoosobowej spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kobyłce
i powierzenia spółce zadań własnych Miasta Kobyłka.  

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2018-2031.

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok.

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Miasta Kobyłka.

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka.

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przystąpienia Miasta Kobyłka do realizacji projektu partnerskiego pn. „Rozwój zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych na terenie gmin Marki, Ząbki, Zielonka, Kobyłka, Wołomin, Radzymin, Nieporęt w ramach ZIT WOF”

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Miasta Kobyłka Pana Roberta Roguskiego.

16.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

17.  Zamknięcie XLIX sesji Rady Miasta Kobyłka.

 Przewodnicząca

Rady Miasta Kobyłka

Ewa Jaźwińska

 

 

Data wydarzenia: 
poniedziałek, 18 Czerwiec, 2018 - 16:45