Raport o stanie Miasta Kobyłka za 2019 r.

  • 19 czerwca 2020

Informujemy, że Burmistrz Miasta, Edyta Zbieć przedłożyła Radzie Miasta Kobyłka Raport o stanie Miasta Kobyłka.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) został opracowany Raport o stanie Miasta Kobyłka za 2019 rok. Raport jest dostępny na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka:

http://kobylka.bipgmina.pl/wiadomosci/13502/wiadomosc/522613/raport_o_stanie_miasta_za_rok_2019

Raport o stanie Miasta za 2019 rok opracowano w oparciu o materiały źródłowe komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kobyłka, miejskich jednostek organizacyjnych i innych instytucji.

Znowelizowana w 2018 roku ustawa o samorządzie gminnym nałożyła na samorządy wymóg przygotowania corocznego dokumentu za poprzedni rok kalendarzowy, pn. Raport o stanie Gminy, zawierającego informacje na temat działań Gminy, w szczególności realizacji usług publicznych, celów i programów strategicznych, uchwał rady miasta itp.

Opracowanie to w sposób kompleksowy prezentuje sytuację Miasta Kobyłka i pracę samorządu w minionym roku. Znajdują się w nim informacje o działalności Burmistrza Miasta Kobyłka, w oparciu o realizację polityk, programów, strategii, oraz uchwał Rady Miasta. Opracowany materiał przedstawia wszystkie ważne obszary życia gospodarczego i społecznego, w tym: finanse, gospodarkę, inwestycje, ochronę zdrowia, pomoc społeczną, edukację, kulturę, sport i rekreację.

Raport rozpatrywany będzie na sesji Rady Miasta Kobyłka w dniu 30 czerwca 2020 r. podczas tzw. sesji absolutoryjnej. Raport na tej sesji rozpatrywany będzie w pierwszej kolejności. Nad raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę. W debacie na sesji oprócz radnych głos mogą również zabierać mieszkańcy Miasta Kobyłka.

Mieszkaniec, który wyrazi wolę zabrania głosu, jest zobowiązany do złożenia Przewodniczącemu Rady Miasta pisemnego zgłoszenia popartego podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który została zwołana sesja Rady Miasta Kobyłka podczas której zostanie przedstawiony Raport o stanie miasta Kobyłka, tj. do dnia 29 czerwca 2020 roku.

Wzór zgłoszenia wraz z listą poparcia mieszkańca stanowią załącznik do niniejszej informacji.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon wzor_zgloszenia_wraz_z_lista_poparcia.doc42 KB