Raport o stanie Miasta Kobyłka za rok 2018

  • 5 czerwca 2019

Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, w tym roku po raz pierwszy organ wykonawczy gminy ma obowiązek przedstawienia radzie gminy rocznego raportu o stanie jednostki samorządu terytorialnego. Raport rozpatrywany będzie przez Radę Miasta Kobyłka podczas najbliższej sesji, która odbędzie się w dniu 17 czerwca 2019 roku.

Zapraszamy mieszkańców Miasta Kobyłka do zapoznania się z jego treścią oraz zabrania głosu w  debacie nad raportem Miasta Kobyłka za 2018 r. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos winien złożyć do Przewodniczącego Rady Miasta pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 50 osób - najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja.

 

Załącznik: