REKRUTACJA DO SZKÓŁ

 • 30 stycznia 2020

Postępowanie rekrutacyjne do publicznych szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Publiczne szkoły podstawowe na terenie Miasta Kobyłka:

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Dwujęzycznymi Nr 1 im. Zofii Nałkowskiej w Kobyłce, ul. Jezuicka 1, tel. 22 786 10 10;

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 im. Bohaterów Bitwy Ossowskiej w Kobyłce, ul. E. Orzeszkowej 3/5, tel. 22 786 10 26;

- Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Sportowymi Nr 3 im. Karola Wojtyły w Kobyłce, ul. Załuskiego 57, tel. 22 786 06 60.

Informacje ogólne

 1. Do klas I przyjmowane są:
  • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
  • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Dziecko, które w roku szkolnym 2019/2020 realizuje obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne jest na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły.

Zasady przyjęć

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 • kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe). Podpisane przez rodziców zgłoszenie należy złożyć w sekretariacie szkoły obwodowej. Plan sieci, a także granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka, stanowi załącznik do Uchwały Nr VII/60/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 r., (link: http://kobylka.bipgmina.pl/wiadomosci/4950/wiadomosc/466119/uchwala_nr_vii602019_z_dnia_28_marca_2019_roku_w_sprawie_ustalen

Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Kandydaci spoza obwodu

 • kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Podpisany przez rodziców wniosek o przyjęcie do szkoły należy złożyć w sekretariacie szkoły.

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

1)  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 24 lutego 2020 r. od godz. 8.00 – 6 marca 2020 r. do godz. 15.00,

2)  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - do 11 marca 2020 r.,

3)  Pisemne potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  kandydata, woli przyjęcia - od 12 marca 2020 r. od godz. 8.00 do 13 marca 2020 r. do godz. 15.00,

4)  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do 16 marca 2020 r. do godz. 16.00,

W dniach od 1 czerwca 2020 r. do 15 czerwca 2020 r. jeśli szkoły będą dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM ORAZ LICZBA PUNKTÓW ZA KRYTERIA:

1) kandydat, którego rodzeństwo uczęszcza do danej publicznej szkoły podstawowej – 16 pkt;

2) kandydat, którego rodzeństwo kandyduje do danej publicznej szkoły podstawowej – 8 pkt;

3) kandydat, którego rodzice/opiekunowie prawni albo rodzic/opiekun prawny mieszkają/a w Mieście Kobyłka i rozliczają/a podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Wołominie – 4 pkt;

4) miejsce zamieszkania kandydata Miasto Kobyłka – 2 pkt.

Zasady przyjęć kandydatów do klas I i IV oddziałów sportowych w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, o których mowa w art. 137 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej,
 • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
 • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
 • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,
 • w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego –  brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO KLASY IV ODDZIAŁÓW SPORTOWYCH:

1)  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 25 maja 2020 r. – 5 czerwca 2020 r.,

2)  Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe – 8 czerwca 2020 r. godz. 18.00 – klasa I i 9 czerwca 2020 r. godz. 18.00 – klasa IV,

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne i negatywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 137 ust.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe - do 10 czerwca 2020 r.,

4) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - do 10 czerwca 2020 r.,

5)  Pisemne potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  kandydata, woli przyjęcia - od 15 czerwca 2020 r. do 18 czerwca 2020 r.,

6)  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do 19 czerwca 2020 r.

 

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postepowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

W dniach od 17 sierpnia 2020 r. do 26 sierpnia 2020 r. jeśli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

 

Zasady przyjęć kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, o których mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

Do oddziałów dwujęzycznych przyjmowani są kandydaci, którzy:

 • otrzymali promocję do klasy VII;
 • uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną;
 • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę:
 • wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w ust. 1 pkt 2;
 • wymienione na świadectwie promocyjnym do klasy VII szkoły podstawowej oceny z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego;
 • świadectwo promocyjne do klasy VII szkoły podstawowej z wyróżnieniem.
 • w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego –  brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:

- wielodzietność rodziny kandydata,

- niepełnosprawność kandydata,

- niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

- niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

- niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

- samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

- objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO DO ODDZIAŁÓW DWUJĘZYCZNYCH

1)  Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym - od 30 marca 2020 r. – 10 kwietnia 2020 r.,

2)  Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 139 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe – od 12 maja 2020 r. do 13 maja 2020 r.,

3) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu predyspozycji językowych, o którym mowa w art. 139 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo oświatowe - do 22 maja 2020 r. do godz. 15:00,

4) Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do oddziału dwujęzycznego o świadectwo promocyjne klasy VI szkoły podstawowej – od 26 czerwca 2020 r. do 29 czerwca 2020 r. do godz. 15.00,

5) Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych - do 30 czerwca 2020 r. do godz. 15.00,

6)  Pisemne potwierdzenie przez obojga rodziców/opiekunów prawnych  kandydata, woli przyjęcia - od 30 czerwca 2020 r. od godz. 15.00 do 1 lipca 2020 r. do godz. 15.00,

7)  Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych – do 2 lipca 2020 r. do godz. 16.00.

 

Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do sprawdzianu predyspozycji językowych i nie będzie brał udziału w postepowaniu rekrutacyjnym do oddziału dwujęzycznego.

W dniach od 3 lipca 2020 r. do 10 lipca 2020 r. jeśli szkoła będzie dysponowały wolnymi miejscami zostanie przeprowadzone postępowanie uzupełniające.

 
UCHWAŁA NR XXXII/292/17 RADY MIASTA KOBYŁKA z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Kobyłka dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły (tutaj)
 
ZARZĄDZENIE Nr 21/2020 BURMISTRZA MIASTA KOBYŁA z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, a także terminów składania dokumentow, na rok szkolny 2020/2021 do klas I i wyższych publicznych szkół podstawowych i oddziałów sportowych oraz oddziałów dwujęzycznych (tutaj)