Rewitalizacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne, gospodarcze, przestrzenno-funkcjonalne, techniczne lub środowiskowe), realizowane na rzecz społeczności, przestrzeni i gospodarki miejskiej.

Działania skoncentrowane są terytorialnie i prowadzone w sposób zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie uwarunkowań danego obszaru i jego potencjału. Jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe,  organy władzy samorządowej)  przy współpracy z lokalną społecznością. 

Rewitalizacja nie jest walką z „patologiami”, jest długoletnią inwestycją. Inwestycją w zmiany na obszarze rewitalizacji,  które mają przynieść rozwój tego obszaru i całego miasta.  

Mając na względzie powyższe zapisy, zidentyfikowane problemy oraz cele wskazane w przyjętej Uchwałą Rady Miasta Nr XXII/210/16 z dnia 27 czerwca 2016 r. „Strategii Rozwoju Miasta Kobyłka do roku 2030”  Rada Miasta Kobyłka podjęła Uchwałę Nr XXII/209/16  z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kobyłka.

  • Obszar rewitalizacji (tutaj)
  • Podstawa prawna i założenia procesu rewitalizacji (tutaj)
  • Program rewitalizacji a strategia miasta (tutaj)
  • Tworzenie programu rewitalizacji (tutaj)
  • Wizja obszaru rewitalizacji (tutaj)
  • Wnioski z diagnozy (tutaj)
  • Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kobyłka "LUDZIE - PRZESTRZEŃ - DZIAŁANIE" (tutaj)
  • Rewitalizacja - aktualny folder (tutaj)