Składanie deklaracji na podatek od środków transportowych i uiszczanie podatku

  • 12 sierpnia 2008

1. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Wydział Podatków i Opłat
pokój nr 32, II piętro
tel. 22 760-70-86
 
2. Wymagane dokumenty
- wypełniony druk deklaracji na podatek od środków transportowych – DT-1 (UWAGA NOWY WZÓR OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2019r)
- wypełniony załącznik do deklaracji DT-1 o posiadanych środkach transportowych - DT-1/A (UWAGA NOWY WZÓR OBOWIĄZUJĄCY OD 1 STYCZNIA 2019r)

W przypadku składania korekty deklaracji:
- dokumenty uzasadniające okoliczności mające wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. dowód rejestracyjny pojazdu, dokument nabycia lub zbycia pojazdu, decyzję o wyrejestrowaniu pojazdu).
 
3. Wzory wniosków lub formularzy
a) formularz DT-1
b) załącznik do deklaracji

4. Opłaty
brak.
 
Podatek jest płatny bez wezwania
- na rachunek bankowy Gminy Kobyłka
Bank Millennium S.A.  76 1160 2202 0000 0002 0389 9450
lub
- w KASIE Urzędu Miasta w godzinach otwarcia:  pon. 08:00 - 16:00, wt.-czw. 8:00 – 15:00, pią. 8:00 - 14:00 .
 
 
5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Anna Kraszewska - Inspektor
tel. 22 760 70 86
 
6. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Anna Bogucka - Kierownik
 
7. Termin załatwienia sprawy
Właściciele środków transportowych podlegających opodatkowaniu są obowiązani :
 
a) składać (bez wezwania) do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków    transportowych na dany rok podatkowy, sporządzone na formularzu według ustalonego wzoru, a jeżeli obowiązek powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 
b) odpowiednio skorygować deklaracje w razie zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub        wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmianę miejsca zamieszkania, lub siedziby – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności.
 
Skorygowanie deklaracji (np. uprzednio błędnie wypełnionej) następuje przez złożenie korygującej deklaracji.
 
Deklaracje na podatek od środków transportowych składają wszyscy współwłaściciele wpisani do dowodu rejestracyjnego pojazdu.
 
Niezłożenie deklaracji lub złożenie jej po terminie stanowi naruszenie przepisów ustawy z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy (Dz. U.  z 2018, poz. 1958)  i  zagrożone jest karą grzywny.
 
8. Tryb odwoławczy
         brak
 
9. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445, z późn. zm.);
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.  z 2018 r.poz. 800 z późn. zm.);
 
10. Informacje dodatkowe
 
Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:
a) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
b) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
c) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
d) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
e) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
f) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
g) autobusy.
 
Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek został zarejestrowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dotyczy to   rejestracji stałej), a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego  - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został      nabyty. Obowiązek podatkowy powstaje także od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu takiego pojazdu z ruchu. W  przypadku zmiany właściciela środka transportowego zarejestrowanego, obowiązek podatkowy ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu.
Uwaga: właściciel pojazdu zarejestrowanego jest obowiązany zawiadomić Wydział Komunikacji w terminie nieprzekraczającym 30 dni o:
 
a) nabyciu lub zbyciu pojazdu;
b) zmianie stanu faktycznego wymagającej  zmiany danych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.
 
Podatek od środków transportowych,  jest płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do dnia 15 lutego i do dnia 15 września każdego roku.
 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał:
a) po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września danego roku, wówczas podatek za ten rok płatny jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminie:
- w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego - I rata,
- do dnia 15 września danego roku - II rata;
 
b) od dnia 1 września danego roku, podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.
 
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
 
W przypadku wpłaty podatku po terminie podatnik jest zobowiązany doliczyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.

 

 

 

Tagi (kategorie): 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon dt-1.pdf184.87 KB
PDF icon dt-1a.pdf256.91 KB