Składanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

  • 12 sierpnia 2008

1. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Wydział Podatków i Opłat
pokój nr 31, II piętro
Tel.: 22 760 70 84
 
Deklarację lub informację należy złożyć  w Urzędzie właściwym ze względu na miejsce  położenia przedmiotów opodatkowania.
 
2. Wymagane dokumenty
-wypełniony druk informacji w sprawie podatku od nieruchomości (IN) (zał. Nr 1 do uchwały Nr XIV/126/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23.11.2015 r.)
-wypełniony druk deklaracji (DN) na podatek od nieruchomości (zał. Nr 2 do uchwały Nr XIV/126/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23.11.2015 r.) w przypadku osób prawnych,
-wypełnione załączniki ZN-A i ZN-B do informacji lub deklaracji na podatek od nieruchomości -Dane o nieruchomościach, Dane o zwolnieniach w podatku od nieruchomości.
 
3. Wzory wniosków lub formularzy
- Druk IN
- Druk DN
-Załącznik:  ZN-A    ZN-B

 
4. Opłaty
Podatek można opłacać
- na rachunek bankowy Gminy Kobyłka
Bank Millennium S.A.  76 1160 2202 0000 0002 0389 9450
lub
- w KASIE Urzędu Miasta w godzinach otwarcia:  pon. 08:00 - 16:00, wt., śr., czw. 8:00 – 15:00, pią. 8:00 - 14:00.
 
5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Anna Bogucka - Kierownik
tel. 22 760 70 84
Małgorzata Kamieńska - Specjalista
tel. 22 760 70 85

Aleksandra Przybysz - Inspektor
tel. 22 760 70 83
 
6. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Anna Bogucka - Kierownik
 
7. Termin załatwienia sprawy
Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od daty złożenia dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy.

8. Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
9. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2018, poz. 1445),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa  (Dz.U. z 2018 r. poz. 800)
 
10. Informacje dodatkowe
- deklaracje należy złożyć do 31 stycznia roku podatkowego,
- jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, deklarację należy złożyć w terminie 14  dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania należy odpowiednio skorygować deklarację  w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
- informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych osoby fizyczne winny złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości
- jeżeli w trakcie roku podatkowego  zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, należy złożyć informację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

Wpłata podatku dokonywana jest w terminie określonym ustawowo t.j.
I rata - do 15 marca
II rata - do 15 maja
III rata - do 15 września
IV rata - do 15 listopada
 

Tagi (kategorie): 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon dn_2016_zal_nr_2.pdf170.82 KB
PDF icon in_2016.pdf164 KB
PDF icon znb_2016_zal_nr_4.pdf161.94 KB
PDF icon zna_2016_zal_nr_3.pdf141.21 KB