Składanie informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości

  • 12 sierpnia 2008

1. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Wydział Podatków i Opłat
pokój nr 31, II piętro
Tel.: 22 760 70 84
 
Deklarację lub informację należy złożyć  w Urzędzie właściwym ze względu na miejsce  położenia przedmiotów opodatkowania.
 
2. Wymagane dokumenty
-wypełniony druk informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 w przypadku osób fizycznych
-wypełniony druk deklaracji DN-1 w przypadku osób prawnych,
-wypełnione załączniki - ZIN-1,  ZIN-2,  ZIN-3, ZDN-1,  ZDN-2

 

 
3. Wzory wniosków lub formularzy
- Druk IN-1
- Druk DN-1
-Załącznik:  ZIN-1,  ZIN-2,  ZIN-3, ZDN-1,  ZDN-2

Obowiązujące od 1 lipca 2019:

- DN-1

- IN-1

- ZDN-1

- ZDN-2

- ZIN-1

- ZIN-2

- ZIN-3

4. Opłaty

 

Podatek można opłacać
- na rachunek bankowy Gminy Kobyłka
Bank Millennium S.A.  76 1160 2202 0000 0002 0389 9450
lub
- w KASIE Urzędu Miasta w godzinach otwarcia:  pon. 09:00 - 18:00, wt., śr., czw. 8:00 – 15:00, pią. 8:00 - 13:00.
 
5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Anna Bogucka - Kierownik
tel. 22 760 70 84
Magdalena Kurek - Zastępca Kierownika
Tel. 22 760 70 84
Małgorzata Kamieńska - Specjalista
tel. 22 760 70 85

Aleksandra Przybysz - Inspektor
tel. 22 760 70 83
 
6. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Anna Bogucka - Kierownik
Magdalena Kurek - Zastępca Kierownika

 
7. Termin załatwienia sprawy
Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od daty złożenia dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy.

8. Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
9. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych  (Dz.U. z 2019, poz. 1170),
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa  (Dz.U. z 2019 r. poz. 900)
 
10. Informacje dodatkowe
- deklaracje należy złożyć do 31 stycznia roku podatkowego,
- jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, deklarację należy złożyć w terminie 14  dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
- w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania należy odpowiednio skorygować deklarację  w terminie 14 dni od zaistnienia tego zdarzenia,
- informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych osoby fizyczne winny złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości
- jeżeli w trakcie roku podatkowego  zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opodatkowania w tym roku, a w szczególności zmiana sposobu wykorzystania przedmiotu opodatkowania lub jego części, należy złożyć informację w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia.

Wpłata podatku dokonywana jest w terminie określonym ustawowo t.j.
I rata - do 15 marca
II rata - do 15 maja
III rata - do 15 września
IV rata - do 15 listopada
 

Tagi (kategorie): 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon dn1-01-23.pdf73.5 KB
PDF icon in1-01-23.pdf62.05 KB
PDF icon zdn1-01-17.pdf38.08 KB
PDF icon zdn2-01-13.pdf37.98 KB
PDF icon zin1-01-16.pdf36.68 KB
PDF icon zin2-01-12.pdf36.6 KB
PDF icon zin3-01-11.pdf32.22 KB