Składanie informacji i deklaracji na podatek rolny

  • 12 sierpnia 2008

1. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Wydział podatków i Opłat
pokój nr 31, II piętro
tel. 22 760 70 84
 
Deklarację lub informację należy złożyć w Urzędzie właściwym ze względu na miejsce położenia przedmiotu opodatkowania.
 
2. Wymagane dokumenty

-wypełniony druk informacji ws. podatku rolnego (IR) (zał. Nr 5 do uchwały Nr XXXVI/353/13 Rady MIasta Kobyłka z dnia 27.22.2013 r.) w przypadku osób fizycznych,
-wypełniony druk deklaracji (DR) na podatek rolny (zał. Nr 6 do uchwały Nr XXXVI/353/13 Rady MIasta Kobyłka z dnia 27.22.2013 r.) w przypadku osób prawnych,
-wypełnione załączniki ZR-A i ZR-B do informacji lub deklaracji o nieruchomościach rolnych oraz dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym.
 
3. Wzory wniosków lub formularzy
- Druk IR
- Druk DR
-Załącznik:  ZR-A    ZR-B

 
4. Opłaty
Podatek można opłacać:
- na rachunek bankowy Gminy Kobyłka
Bank Millennium S.A.  76 1160 2202 0000 0002 0389 9450
lub
- w KASIE Urzędu Miasta w godzinach otwarcia:  pon. 08:00 - 16:00, wt.-czw. 8:00 – 15:00, pią. 8:00 - 14:00 .
 
5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Anna Bogucka – Kierownik,
tel. 22 760 70 84
Małgorzata Kamieńska - Specjalista
tel. 22 760 70 85
Aleksandra Kołodziejczyk- Inspektor

tel. 22 760 70 83
 
6. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Anna Bogucka - Kierownik
 
7. Termin załatwienia sprawy
Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od daty złożenia dokumentów a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy 
 
8. Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka, w terminie 14 od dnia daty doręczenia decyzji.
 
9. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2017r.  poz. 1892 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.)
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa  (Dz.U. 2018 r. poz. 800 z późn.zm.).
 
10. Informacje dodatkowe
Wpłata podatku dokonywana jest w terminie określonym ustawowo tj:
I  rata     -   do  15  marca
II  rata    -   do  15  maja
III  rata   -   do  15  września
IV rata    -   do  15 listopada;
 
- deklarację należy złożyć do 15 stycznia roku podatkowego,
- jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, deklarację należy złożyć w terminie  14 dni od  dnia  zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku,
 
- jeżeli w ciągu roku podatkowego grunty gospodarstwa rolnego zostały zajęte na prowadzenie  innej działalności gospodarczej niż rolnicza lub po zaprzestaniu tej działalności przywrócono na tych  gruntach działalność rolniczą albo z innych powodów powierzchnia uległa zmniejszeniu lub zwiększeniu, należy skorygować deklarację (w przypadku osób prawnych) lub informację  - w części dotyczącej podatku rolnego (w przypadku osób fizycznych). Korekty informacji należy dokonać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmian,
- obowiązek składania informacji o gruntach oraz deklaracji na podatek rolny dotyczy również podatników korzystających ze zwolnień i ulg na podstawie przepisów ustawy o podatku.
 

Tagi (kategorie):