Sporządzenie aktu urodzenia

  • 24 lipca 2008

Tytuł procedury:
Sporządzenie aktu urodzenia i wydawanie odpisów

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2016r., poz.2064 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017  r.,poz. 682 z późn. zm.),
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późń. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
pokój nr 4, PARTER
Tel. 22  760 70 07; 22 786-45-25

Wymagane dokumenty:
1. Sporządzenie aktu urodzenia
Dziecko pochodzi z małżeństwa:
- Dowody osobiste rodziców (do wglądu),
- Odpis skrócony aktu małżeństwa (małżeństwo zawarte poza Kobyłką).
- Karta statystyczna urodzenia w przypadku sporządzenia aktu.
Dziecko nie pochodzi z małżeństwa:
Matka jest panną
- Dowód osobisty matki (do wglądu)
- Odpis skrócony aktu urodzenia matki (gdy urodziła się poza Kobyłką).
- Karta statystyczna urodzenia w przypadku sporządzenia aktu.
Matka jest rozwiedzioną:
- Dowód osobisty matki (do wglądu),
- Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (małżeństwo   zawarte było poza Kobyłką)
- Karta statystyczna urodzenia w przypadku sporządzenia aktu.
Matka jest wdową:
- Dowód osobisty matki (do wglądu)
- Odpis skróconego aktu małżeństwa.
- Karta statystyczna urodzenia w przypadku sporządzenia aktu.
2. Wydanie odpisu aktu urodzenia:
- Wniosek do wydania odpisu aktu urodzenia
- Dowód osobisty (do wglądu)
- Dowód uiszczenia opłaty.

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA

Sposób załatwienia sprawy:
Sporządzenie aktu urodzenia.
Odpis aktu

Opłata:
Sporządzenie aktu i wydanie 1 odpisu skróconego aktu urodzenia bezpośrednio po sporządzeniu aktu zwolnionego  z opłaty skarbowej.
Opłata za kolejne odpisy:
- odpis skrócony – 22 zł
- odpis zupełny – 33 zł

Wpłaty można dokonać:
1) w kasie Urzędu Miasta Kobyłka,
2) na rachunek bankowy Miasta Kobyłka nr  76 1160 2202 0000 0002 0389 9450.

Tryb odwoławczy:
Wojewoda Mazowiecki, 00-950 Warszawa Pl. Bankowy 3/5 - odwołanie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  w ciągu 14 dni od dnia doręczenia  decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC
 

Tagi (kategorie):