Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

  • 26 lipca 2008

Tytuł procedury:
Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2016r., poz.2064 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 poz. 1257 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
pokój nr 4, PARTER
Tel. 22  760 70 07; 22 786-45-25

Wymagane dokumenty:
1.   Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego (składa się w miejscu sporządzenia aktu).
2.  Dowód osobisty wnioskodawcy
3.    Dokument będący podstawą sprostowania błędnych danych :
- odpis zupełny aktu stanu cywilnego,
- orzeczenie sądowe podające nowe ustalenia.
4. Dowód uiszczenia opłaty.

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania)

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA

Sposób załatwienia sprawy:
Czynność materialno-techniczna

Opłata:
opłata za odpis zupełny aktu - 39 zł

Wpłaty można dokonać:

  1. w kasie Urzędu Miasta Kobyłka,
  2.  na rachunek bankowy Miasta Kobyłka nr  76 1160 2202 0000 0002 0389 9450.

Tryb odwoławczy:
brak

Osoba prowadząca sprawę:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC.
 

Tagi (kategorie):