"Świąteczna Kobyłka" konkurs plastyczny dla dzieci - WYNIKI

  • 4 grudnia 2019

Zapraszamy dzieci w wieku 4-16 lat do udziału w konkursie plastycznym "Świąteczna Kobyłka" organiozwanym przez Miasto Kobyłka.

Cel konkursu

1. Aktywizacja najmłodszych mieszkańców do czynnego włączenia się w kreowanie pozytywnego wizerunku Miasta.

2. Rozwijanie kreatywności, uzdolnień plastycznych, wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży.

3. Wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych.

Warunki uczestnictwa

Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny. W konkursie mogą brać udział mieszkańcy Miasta Kobyłka w wieku 4 – 16 lat, konkurs podzielony jest na trzy kategorie wiekowe I 4-6 lat, II 7-10 lat i III 11-16 lat. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić tylko jedną pracę. Praca zgłoszona do konkursu muszi być własnego autorstwa.

Temat prac: świąteczne wspomnienie.

prace plastyczne – wykonane techniką dowolną w formie płaskiej umożliwiającej pionową ekspozycję (np. farby, kredki, wyklejanki, itp.), prace winny być wykonane na brystolu w formacie min. A4 max. A3.

Miejsce i termin składania prac konkursowych

Prace konkursowe należy składać w Urzędzie Miasta Kobyłka, w Wydziale Promocji i Informacji ul. Wołomińska 1, w pokoju nr 20. Termin składania prac upływa w dniu 18.12.2019 r. o godz. 16.00. Prace złożone po wyznaczonym terminie nie będą podlegały ocenie. Każda praca powinna być na odwrocie podpisana imieniem i nazwiskiem dziecka, jego adresem zamieszkania, numerem telefonu i adresem e-mail opiekuna prawnego oraz podpisaną zgodą (załącznik  nr 1).

 Nagrody

Nagrody w konkursie funduje Urząd Miasta Kobyłka. Organizator przyzna nagrody rzeczowe za pierwsze 3 miejsca w trzech kategoriach wiekowych.

I miejsce – bon o wartości 150zł

II miejsce – bon o wartości 100zł

III miejsce – bon o wartości 50zł

Bony upominkowe SMYK / EMPIK.

Nagrody zostaną wręczone zwycięzcom konkursu w dniu 20.12.2019 r. podczas trwania Wigilii Miejskiej, a nagrodzone prace zostaną wywieszone w Miejskim Ośrodku Kultury w Kobyłce.

Prosimy zapoznać się z regulaminem konkursu, w którym podane są wszystkie wymogi odnośnie wykonania i przekazania pracy.

W imieniu Organizatora wszelkich informacji w sprawie konkursu udziela Pani Klaudia Jaworska, tel: 22-760-70-79, e-mail: klaudia.jaworska@kobylka.pl.

 

Załącznik: