Gospodarka komunalna

Przydział lokali socjalnych i tymczasowych z tytułu eksmisji orzeczonej wyrokiem

  • 18 maja 2012
Tytuł procedury:
Przydział lokali socjalnych i tymczasowych z tytułu eksmisji orzeczonej wyrokiem
Podstawa prawna:
1.Rozdział 1, 2, 3 Uchwały Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 83 pozycja 2658 z dnia 21 maja 2011r.),
2.wzór wniosku stanowiący Załączniki nr 1 do Uchwały Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka (dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 83 pozycja 2658 z dnia 21 maja 2011r.)
3.Art. 14 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266, zm.: z 2004 r. Nr 281, poz. 2783, Nr 281, poz. 2786, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, z 2006 r.Nr 167, poz. 1193, Nr 86, poz. 602, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13),

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta Kobyłka, Wołomińska 3, I piętro, pokój 5.
Przed złożeniem wniosku należy dokonać potwierdzenia na wniosku:

przez Wydział Obsługi Interesanta (WOI) Urzędu Miasta Kobyłka,
ul. Wołomińska 1 (parter),  danych dotyczących zameldowania osób zamieszkałych w lokalu,  przez Wydział Finansowy (WF) Urzędu Miasta Kobyłka, 
ul. Wołomińska 1 (II piętro pok. 30), danych dotyczących po nie posiadania tytułu  prawnego do innego lokalu mieszkalnego, komunalnego, prywatnego, spółdzielczego lokatorskiego, spółdzielczego własnościowego i budynku mieszkalnego,
Złożenie wniosku
Urząd Miasta w Kobyłce przy
ul. Wołomińskiej 1, 
parter - Kancelaria
tel. 22 760 70 08
 
Wymagane dokumenty:
1.wniosek o przydział lokalu socjalnego  wg obowiązującego wzoru (druk do pobrania), wraz z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących zamieszkiwanego lokalu mieszkalnego, z którego ma nastąpić eksmisja (powierzchni, ilości pomieszczeń, szkic lokalu).
2.Dokumenty do wglądu z których sporządzana jest kserokopia:
-wyrok Sądu o eksmisji wraz z orzeczeniem o wstrzymaniu wyroku do czasu wskazania przez gminę lokalu socjalnego,.

Załączniki:
Brak

Termin załatwienia sprawy:
-Przydział lokalu socjalnego dokonywany jest w zależności od ilości odzyskiwanych przez Miasto lokali socjalnych.
-Obowiązuje przy tym kolejność zarejestrowania wniosku.
-Kolejność ta może nie zostać zachowana jedynie z uzasadnionych przyczyn społecznych i ekonomicznych.
-Brak możliwości określenia terminu przydziału lokalu.

Sposób załatwienia sprawy:
-wniosek należy potwierdzić w WOI, WF oraz administracji/zarządcy nieruchomości,
-wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Kancelarii,
-wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
-wnioskodawca otrzymuje pismo potwierdzające uzyskanie uprawnień lub też odmowę przyznania uprawnień do przydzielenia lokalu socjalnego,
-odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera lub Pocztę Polską.

Opłata:
Brak

Tryb odwoławczy:
Brak

Osoba prowadząca sprawę:
Iwona Całka – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury,
telefon 22 786 45 46

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału infrastruktury,
telefon 22 786 45 22

Tagi (kategorie): 

Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu po wyprowadzeniu się głównego najemcy - legalizacja zamieszkania

  • 18 maja 2012
Tytuł procedury:
Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego jeżeli wnioskodawca nie wstąpił w stosunek najmu lokalu na podstawie art. 691 KC

Podstawa prawna:
1.Rozdział 5 Uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 83 pozycja 2658 z dnia 21 maja 2011r.),
2.wzór wniosku stanowiący Załączniki nr 1 do Uchwały Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka (dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 83 pozycja 2658 z dnia 21 maja 2011r.).
3.Art. 691 Kodeksu cywilnego (Dz.U.64.16.93 z późn. zm.)
4.Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266, zm.: z 2004 r. Nr 281, poz. 2783, Nr 281, poz. 2786, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, z 2006 r.Nr 167, poz. 1193, Nr 86, poz. 602, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13),

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta Kobyłka, Wołomińska 3,  I piętro, pokój 5
Przed złożeniem wniosku należy dokonać potwierdzenia na wniosku:

-przez Wydział Obsługi Interesanta (WOI) Urzędu Miasta Kobyłka ,
ul. Wołomińska 1 (parter), 
danych dotyczących zameldowania osób zamieszkałych w lokalu, 
-przez Wydział Finansowy (WF) Urzędu Miasta Kobyłka, 
ul. Wołomińska 1 (II piętro pok. 30),
danych dotyczących po nie posiadania tytułu  prawnego do innego lokalu mieszkalnego, komunalnego, prywatnego, spółdzielczego lokatorskiego, spółdzielczego własnościowego i budynku mieszkalnego,
-wypełniony wniosek składamy -
Urząd Miasta w Kobyłce przy
ul. Wołomińskiej 1,  parter - Kancelaria
nr tel. 22 760 70 08
 
Wymagane dokumenty:
-wniosek o przydział lokalu mieszkalnego: (druk do pobrania )
- z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, szkic lokalu, ewentualne zaległości czynszowe).
- potwierdzający wysokość dochodów za 3 ostatnie, pełne miesiące poprzedzające miesiąc w którym składany jest wniosek (więcej w Informacjach dodatkowych),
Załączniki:
-oświadczenie o wykazaniu wszystkich dochodów osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego wg dostępnego wzoru, -oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub działki budowlanej w innej miejscowości poza Kobyłka wg dostępnego wzoru,
Dokumenty do wglądu z których sporządzana jest kserokopia:
tytuł prawny do lokalu dotychczasowego najemcy – oryginał - (więcej w Informacjach dodatkowych),
Termin załatwienia sprawy:
do 30 dni od dnia złożenia wniosku
Termin wydania pisemnego potwierdzenia uzyskania tytułu prawnego do lokalu lub informacji o niespełnieniu warunków uzyskania tytułu prawnego może zostać przedłużony ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego lub niemożność uzyskania w tym czasie wymaganych opinii.
W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.

Sposób załatwienia sprawy:
-wniosek należy potwierdzić w WOI, WF oraz administracji/zarządcy nieruchomości,
-wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Kancelarii,
-wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
-Wydział Infrastruktury przeprowadza postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie faktu zamieszkiwania wnioskodawcy z poprzednim najemcą,
-wniosek przekazany zostaje do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
-po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Społeczną Komisję Mieszkaniową , Burmistrz Miasta Kobyłka może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu,
-wnioskodawca otrzymuje skierowanie do zawarcia umowy najmu lub informację o niespełnieniu warunków wstąpienia w stosunek najmu,
-odbiór korespondencji: korespondencja doręczana jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera lub Pocztę Polską.

Opłata:
Brak

Tryb odwoławczy:
w przypadku odmowy legalizacji zamieszkiwania wnioskodawca ma prawo wystąpienia na drogę sądową.

Osoba prowadząca sprawę:
Iwona Całka – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury,
telefon 22 786 45 46

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału infrastruktury,
telefon 22 786 45 22

Tagi (kategorie): 

Dobrowolna zamiana mieszkań

  • 18 maja 2012
Tytuł procedury:
Dobrowolna zamiana mieszkań

Podstawa prawna:
1.-Rozdział 1, 2, 3 Uchwały Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 83 pozycja 2658 z dnia 21 maja 2011r.),
2.wzór wniosku stanowiący Załączniki nr 1 do Uchwały Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka (dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 83 pozycja 2658 z dnia 21 maja 2011r.).
3.Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266 z późn. zm.),

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 3,I piętro, pokój 5.
Złożenie wniosku - Urząd Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1,  parter - Kancelaria
nr tel. 22 760 70 08

 
Wymagane dokumenty:
podanie o dobrowolną zamianę mieszkań, wraz z potwierdzeniem na podaniu, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, szkic lokalu, ewentualne zaległości czynszowe).

Załączniki:
pisemna zgoda właściciela budynku na dokonanie zamiany.

Termin załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku.
Termin rozpatrzenia sprawy może zostać przedłużony ze względu na konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. O nowym terminie załatwienia sprawy wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie.
Po złożeniu przez strony podań o dobrowolną zamianę i spełnieniu warunków określonych przepisami, pisemnie wyrażona zostaje zgoda na dokonanie zamiany i zawarcie stosownej umowy.

Sposób załatwienia sprawy:
-podanie należy potwierdzić u administracji/zarządcy nieruchomości,
-podanie wraz z wymaganymi załącznikami składane są w Kancelarii,
-wnioskodawcy mogą zostać wezwani do uzupełnienia wniosków lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
-wnioskodawcy otrzymują pismo potwierdzające uzyskanie uprawnień lub też odmowę przyznania uprawnień do dokonania dobrowolnej zamiany mieszkań,
-odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera lub Pocztę Polską,
-jeżeli lokal należy do komunalnego zasobu Miasta Kobyłka wnioskodawca otrzymuje skierowanie do zawarcia umowy najmu lokalu.

Opłata:
Brak

Tryb odwoławczy:
Brak

Osoba prowadząca sprawę:
Iwona Całka – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury,
telefon 22 786 45 46

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału infrastruktury,
telefon 22 786 45 22

Tagi (kategorie): 

Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu po śmierci głównego najemcy

  • 18 maja 2012
Tytuł procedury:
Uzyskanie tytułu prawnego do lokalu po wyprowadzeniu się głównego najemcy-legalizacja zamieszkania

Podstawa prawna:
1.Rozdział 5 Uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka. (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 83 pozycja 2658 z dnia 21 maja 2011r.),
2.wzór wniosku stanowiący Załączniki nr 1 do Uchwały Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka (dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 83 pozycja 2658 z dnia 21 maja 2011r.).
3.Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2005 r., Nr 31, poz. 266, zm.: z 2004 r. Nr 281, poz. 2783, Nr 281, poz. 2786, z 2006 r. Nr 86, poz. 602, Nr 94, poz. 657, z 2006 r.Nr 167, poz. 1193, Nr 86, poz. 602, Nr 249, poz. 1833, z 2007 r. Nr 128, poz. 902, Nr 173, poz. 1218, z 2010 r. Nr 3, poz. 13),

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta Kobyłka,
ul. Wołomińska 3, I piętro, pokój 5.
Przed złożeniem wniosku należy dokonać potwierdzenia na wniosku:

-przez Wydział Obsługi Interesanta (WOI) Urzędu Miasta Kobyłka , ul. Wołomińska 1 (parter),  danych dotyczących zameldowania osób zamieszkałych w lokalu,
-przez Wydział Finansowy (WF) Urzędu Miasta Kobyłka ,
ul. Wołomińska 1 (II piętro pok. 30), danych dotyczących po nie posiadania tytułu  prawnego do innego lokalu mieszkalnego, komunalnego, prywatnego, spółdzielczego lokatorskiego, spółdzielczego własnościowego i budynku mieszkalnego,
Złożenie wniosku -Urząd Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1,  parter - Kancelaria
nr tel. 22 760 70 08
 
Wymagane dokumenty:
1.wniosek o przydział lokalu mieszkalnego: (druk do pobrania )
-z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę nieruchomości, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, szkic lokalu, ewentualne zaległości czynszowe).
- potwierdzający wysokość dochodów za 3 ostatnie, pełne miesiące poprzedzające miesiąc w którym składany jest wniosek (więcej w Informacjach dodatkowych),
2.informacja o lokalu mieszkalnym, do którego wyprowadził się główny najemca (powierzchnia mieszkalna) – akt własności, umowa najmu lub zaświadczenie od zarządcy nieruchomości,

Załączniki:
1.oświadczenie o wykazaniu wszystkich dochodów osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego wg dostępnego wzoru,
2.oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub działki budowlanej w innej miejscowości poza Kobyłka wg dostępnego wzoru,
3.Dokumenty do wglądu z których sporządzana jest kserokopia:
-tytuł prawny do lokalu dotychczasowego najemcy – oryginał - (więcej w Informacjach dodatkowych),

Informacje dodatkowe:
1.tytuł prawny do lokalu: umowa najmu poprzedniego najemcy lokalu,
2.spokrewnienie z głównym najemcą: zstępny (np. wnuk), wstępny (np. rodzic), rodzeństwo, osoba przysposobiona,
3.ustalenie okresu wspólnego zamieszkiwania z głównym najemcą: potwierdzenia zamieszkiwania w lokalu dokonuje administrator nieruchomości na podstawie przeprowadzonych wywiadów,
4.dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodów za 3 ostatnie, pełne miesiące mogą być:
-zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy (oryginał, wydane w miesiącu w którym wnioskodawca ubiega się o przyznanie dodatku mieszkaniowego), z zaznaczeniem, iż odjęte zostały koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz powiększone o wszelkie dodatkowe nagrody, świadczenia, odprawy, bony, itp.; można skorzystać z dostępnego wzoru zaświadczenia,
-decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub trzy ostatnie odcinki renty lub emerytury – oryginały do wglądu - (w przypadku braku- zaświadczenie z ZUS o wysokości brutto świadczenia),
-zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych - oryginał,
-decyzje Biura Świadczeń Rodzinnych o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz zaliczki alimentacyjnej – oryginał do wglądu,
-decyzje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu pomocy w formie zasiłków - oryginał do wglądu,
-zaświadczenie o wysokości pobieranych stypendiów (socjalne, żywieniowe, mieszkaniowe, naukowe, specjalne) lub nie pobieraniu stypendiów - oryginał,
-zaświadczenie o otrzymywaniu wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyki zawodowej i jego wysokości - oryginał (pomniejszone o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe)
-w przypadku pobierania świadczeń alimentacyjnych wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów (oryginał do wglądu) lub potwierdzenia przekazania (przekazy pocztowe, ewentualnie wyciąg z konta, zaświadczenie od komornika, decyzja Biura Świadczeń Rodzinnych),
-oświadczenie o braku dochodów pełnoletniego członka gospodarstwa domowego wg dostępnego wzoru,
-oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego z członków gospodarstwa domowego,
-należy wykazać również dochody: z gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej wnioskodawcy lub członków jego rodziny,
2. prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.
 
Termin załatwienia sprawy:
Do 30 dni od dnia złożenia wniosku
Termin wydania pisemnego potwierdzenia uzyskania tytułu prawnego do lokalu lub informacji o niespełnieniu warunków uzyskania tytułu prawnego może zostać przedłużony ze względu na konieczność przeprowadzenia dodatkowego postępowania wyjaśniającego lub niemożność uzyskania w tym czasie wymaganych opinii.
W przypadku zaistnienia takiego zdarzenia wnioskodawca zostanie pisemnie poinformowany o nowym terminie załatwienia sprawy.
Sposób załatwienia sprawy:
-wniosek należy potwierdzić w WOI, WF oraz administracji/zarządcy nieruchomości,
-wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Kancelarii,
-wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
-Wydział Infrastruktury przeprowadza postępowanie wyjaśniające, mające na celu ustalenie, czy wnioskodawca był spokrewniony z głównym najemcą oraz potwierdzenia faktu zamieszkiwania wnioskodawcy z poprzednim najemcą przez okres co najmniej 10 lat (więcej w Informacjach dodatkowych),
-wniosek przekazany zostaje do zaopiniowania Społecznej Komisji Mieszkaniowej,
-po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Społeczną Komisję Mieszkaniową , Burmistrz Miasta Kobyłka może wyrazić zgodę na zawarcie umowy najmu,
-wnioskodawca otrzymuje skierowanie do zawarcia umowy najmu lub informację o niespełnieniu warunków wstąpienia w stosunek najmu,
-odbiór korespondencji: korespondencja doręczana jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera lub Pocztę Polską.
Opłata:
Brak

Tryb odwoławczy:
w przypadku odmowy legalizacji zamieszkiwania wnioskodawca ma prawo wystąpienia na drogę sądową.

Osoba prowadząca sprawę:
Iwona Całka – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury,
telefon 22 786 45 46

 
Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału infrastruktury,
telefon 22 786 45 22
Tagi (kategorie): 

Przydział lokali komunalnych z tytułu bezdomności oraz trudnych warunków

  • 4 stycznia 2012

Tytuł procedury:
Przydział lokali komunalnych z tytułu bezdomności oraz trudnych warunków

Podstawa prawna:
1. rozdział 1, 2, 3 Uchwały Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka (dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 83 pozycja 2658 z dnia 21 maja 2011r.),
2. wzór wniosku stanowiący Załączniki nr 1 do Uchwały Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka (dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 83 pozycja 2658 z dnia 21 maja 2011r.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Infrastruktury Urzędu Miasta Kobyłka,
ul.Wołomińska 3, I piętro, pokój 5.
Przed złożeniem wniosku należy dokonać potwierdzenia na wniosku:
przez Wydział Obsługi Interesanta (WOI) Urzędu Miasta Kobyłka,
ul. Wołomińska 1 (parter), 
danych dotyczących zameldowania osób zamieszkałych w lokalu, 
przez Wydział Finansowy (WF) Urzędu Miasta Kobyłka, 
ul. Wołomińska 1 (II piętro pok. 30),
danych dotyczących po nie posiadania tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, komunalnego, prywatnego, spółdzielczego lokatorskiego, spółdzielczego własnościowego i budynku mieszkalnego,
Złożenie wniosku -Urząd Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1,  parter - Kancelaria
nr tel. 22 760 70 08

Wymagane dokumenty:
1.wniosek o przydział lokalu mieszkalnego: (druk do pobrania )
- wypełniony ze stałego miejsca zameldowania oraz faktycznego miejsca zamieszkania (obejmujące okres 3 lat przed dniem złożenia wniosku – jeżeli dokonywane były zmiany w adresach zameldowania) wg obowiązującego wzoru, wraz z potwierdzeniem na wniosku, przez zarządcę z ostatniego miejsca zameldowania, danych dotyczących lokalu mieszkalnego (powierzchni, ilości pomieszczeń, szkic lokalu, zaległości czynszowe). W przypadku, gdy faktyczne miejsce zamieszkania jest inne niż zameldowania należy potwierdzić wniosek również w miejscu faktycznego pobytu.
- potwierdzający wysokość dochodów za 3 ostatnie, pełne miesiące poprzedzające miesiąc w którym składany jest wniosek (więcej w Informacjach dodatkowych),

Załączniki:
1.oświadczenie o wykazaniu wszystkich dochodów osób ubiegających się o przydział mieszkania komunalnego wg dostępnego wzoru,
2.oświadczenie o braku tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub działki budowlanej w innej miejscowości poza Kobyłka wg dostępnego wzoru,
3.inne dokumenty mogące mieć znaczenie podczas rozpatrywania wniosku np. orzeczenie o niepełnosprawności itp.

Termin załatwienia sprawy:
Wnioski  złożone są rozpatrywane na bieżąco przez Społeczną Komisję Mieszkaniową z udziałem Burmistrza Miasta Kobyłka.
Brak jest możliwości wskazania terminu przydziału mieszkania.

Sposób załatwienia sprawy:
1.wniosek należy potwierdzić w WOI, WF oraz administracji/zarządcy nieruchomości,
2.wypełniony i podpisany przez wnioskodawcę wniosek wraz z wymaganymi załącznikami składany jest w Kancelarii,
3.wnioskodawca może zostać wezwany do uzupełnienia wniosku lub stawienia się w Urzędzie celem złożenia dodatkowych wyjaśnień,
4.Społeczna Komisja Mieszkaniowa z udziałem Burmistrza Miasta Kobyłka  weryfikuje wniosek pod względem spełniania lub nie spełniania warunków uchwały nr IV/43/11 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka,
5.w przypadku spełnia kryteriów określonych w wyżej wymienionej uchwale wnioskodawca zostaje umieszczony na liście oczekujących na lokal mieszkalny o czym zostaje powiadomiony na piśmie,
6.w przypadku nie spełniania kryteriów określonych w wyżej wymienionej uchwale wnioskodawca nie zostaje umieszczony na liście oczekujących na lokal mieszkalny o czym zostaje powiadomiony na piśmie.
7.u wszystkich osób umieszczonych na liście  oczekujących na  przydział lokalu mieszkalnego członkowie Społecznej Komisji Mieszkaniowej przeprowadzają wizje lokalowe. Po omówieniu i zaopiniowaniu wniosków przez Społeczną Komisję Mieszkaniową, Burmistrz Miasta Kobyłka  zatwierdza ostateczny wykaz osób z którymi powinny zostać zawarte umowy najmu w miarę posiadanych wolnych lokali. Wnioskodawcy zostają pisemnie poinformowani o uzyskaniu uprawnień do otrzymania lokalu z zasobów gminy,
8.wnioskodawca otrzymuje pismo potwierdzające uzyskanie uprawnień  do przydziału lokalu mieszkalnego,
9.odbiór pisma: pismo doręczane jest wnioskodawcy listem poleconym za potwierdzeniem odbioru, przez kuriera lub Pocztę Polską.

Informacje dodatkowe:                                                                                                       
1.dokumentami stwierdzającymi wysokość dochodów za 3 ostatnie, pełne miesiące mogą być:
-zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia z zakładu pracy (oryginał, wydane w miesiącu w którym wnioskodawca ubiega się o przyznanie dodatku mieszkaniowego), z zaznaczeniem, iż odjęte zostały koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe oraz powiększone o wszelkie dodatkowe nagrody, świadczenia, odprawy, bony, itp.; można skorzystać z dostępnego wzoru zaświadczenia,
-decyzje Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) lub trzy ostatnie odcinki renty lub emerytury – oryginały do wglądu - (w przypadku braku- zaświadczenie z ZUS o wysokości brutto świadczenia),
-zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy o wysokości zasiłku dla bezrobotnych - oryginał,
-decyzje Biura Świadczeń Rodzinnych o przyznaniu zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku oraz zaliczki alimentacyjnej – oryginał do wglądu,
-decyzje Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o przyznaniu pomocy w formie zasiłków - oryginał do wglądu,
-zaświadczenie o wysokości pobieranych stypendiów (socjalne, żywieniowe, mieszkaniowe, naukowe, specjalne) lub nie pobieraniu stypendiów – oryginał
-zaświadczenie o otrzymywaniu wynagrodzenia z tytułu odbywania praktyki zawodowej i jego wysokości - oryginał (pomniejszone o składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe)
-w przypadku pobierania świadczeń alimentacyjnych wyrok sądu o wysokości przyznanych alimentów (oryginał do wglądu) lub potwierdzenia przekazania (przekazy pocztowe, ewentualnie wyciąg z konta, zaświadczenie od komornika, decyzja Biura Świadczeń Rodzinnych),
-oświadczenie o braku dochodów pełnoletniego członka gospodarstwa domowego wg dostępnego wzoru,
-oświadczenie o wysokości osiągniętego przychodu pomniejszonego o koszty uzyskania przychodu oraz składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez jednego z członków gospodarstwa domowego,
-należy wykazać również dochody: z gospodarstwa rolnego, działalności gospodarczej wnioskodawcy lub członków jego rodziny,
2. prosimy również o podanie numeru telefonu kontaktowego.

Opłata:
Brak

Tryb odwoławczy:
1.w terminie 14 dni, licząc od dnia doręczenia pisma informującego o umieszczeniu lub nie umieszczeniu na liście oczekujących na przydział lokalu mieszkalnego wnioskodawcy  przysługuje prawo wniesienia odwołania do Burmistrza Miasta Kobyłka,

Osoba prowadząca sprawę:
Iwona Całka – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury,
telefon 22 786 45 46
Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału infrastruktury,
telefon 22 786 45 22

Tagi (kategorie):