Kierownictwo

Małgorzata Murawska - Sekretarz Miasta

  • 4 sierpnia 2008

 

 

Kontakt:

Urząd Miasta Kobyłka: ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Tel.: 22 760 70 58, fax: 22 760 70 55
e-mail: sekretarz@kobylka.pl

pokój: nr 16, I piętro

                                                                                  

Przedmiot działania i kompetencje sekretarza:

1. zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, zajmuje się planowaniem pracy w Urzędzie, inicjowaniem usprawnień, upowszechnianiem nowoczesnych metod pracy , wdrażaniem postępu technicznego i w tym zakresie:

1) prowadzi nadzór nad dyscypliną pracy w Urzędzie,

2) rozstrzyga w porozumieniu z Burmistrzem sprawy organizacyjne Urzędu,

3) przedstawia Burmistrzowi projekty regulaminu organizacyjnego Urzędu , zmian do regulaminu oraz kontroluje realizację postanowień regulaminu,

4) stwarza warunki dla zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Urzędu,

5) organizuje prawidłowe funkcjonowanie archiwum zakładowego, zapewnia archiwizowanie dokumentacji Urzędu, w tym: likwidację i przekazywanie dokumentacji archiwalnej do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

6) nadzoruje sprawy związane z bezpieczeństwem informacji w Urzędzie (ochrona danych osobowych) w tym: w systemach komputerowych,

7) przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie w przypadku niemożności dostarczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania,

8) organizuje i zapewnia prawidłowy obieg pism i dokumentacji w Urzędzie,

9) nadzoruje przestrzeganie przez pracowników Urzędu zasad instrukcji kancelaryjnej, zarządzeń oraz postanowień Burmistrza i innych przepisów prawa,

10) uczestniczy w sesjach Rady, na zasadach określonych w statucie gminy,

11) nadzoruje sprawy związane z wyborami samorządowymi, parlamentarnymi, prezydenckimi i referendami.

12) rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,

 

2. nadzoruje pracę podległych komórek organizacyjnych Urzędu, zgodnie ze schematem struktury organizacyjnej Urzędu, określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, a w zakresie spraw organizacyjnych wszystkich referatów Urzędu.

Tagi (kategorie): 

Wojciech Reutt - Zastępca Burmistrza

  • 4 sierpnia 2008

 

 

Kontakt:

Urząd Miasta Kobyłka: ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Tel.:
22 760 70 45, fax: 22 760 70 55
e-mail: wojciech.reutt@kobylka.pl

pokój: nr 15, I piętro

                                                                                  

Przedmiot działania i kompetencje zastępcy burmistrza:

Zastępca posiada odpowiedzialności i uprawnienia, które obejmują:

1) Zastępowanie Burmistrza podczas jego nieobecności lub niemożności pełnienia przez niego obowiązków;

2) Wykonywanie celów i zadań powierzonych przez Burmistrza;

3) Kierowanie lub nadzorowanie pracy podległych mu Komórek organizacyjnych zgodnie ze schematem organizacyjnym;

4) Uczestniczenie w sesjach Rady, na zasadach określonych w statucie gminy.

Beata Kotulska - Skarbnik Miasta

  • 4 sierpnia 2008

Kontakt:
Urząd Miasta Kobyłka: ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Tel.: 22 760 70 45, fax: 22 760 70 55
e-mail: skarbnik@kobylka.pl
pokój: nr 40, II piętro                                                                           

Przedmiot działania i kompetencje skarbnika:

1. Skarbnik jest głównym księgowym budżetu gminy.

2. Do zadań Skarbnika należy:

1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami tj.: zorganizowanie sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy i terminowy przebieg operacji gospodarczych,

- ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki ( w tym: ubezpieczenie mienia),

- sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej,

2) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający:

- terminowe przekazywanie rzetelnych informacji finansowych,

- terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie będące w posiadaniu jednostki,

- prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych,

3) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości,

4) sprawowanie kontroli wewnętrznej nad prawidłowością gospodarki finansowo- księgowej w jednostkach podległych gminie,

5) prowadzenie analizy wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych będących w dyspozycji jednostki,

6) dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych i kontroli operacji gospodarczych,

7) opracowywanie projektów budżetu, opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu,

8) sprawowanie nadzoru nad wymiarem i poborem podatków i opłat,

9) uczestniczenie w sesjach Rady,

10) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych z zakresu spraw finansowo- księgowych (np.: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów – dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji itp.),

11) nadzór bezpośredni nad pracą Referatu Finansowo - Księgowego, zgodnie ze schematem struktury organizacyjnej Urzędu, określonym w załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.

Edyta Zbieć - Burmistrz Miasta

  • 4 sierpnia 2008

  
Kontakt:
Urząd Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Tel.: 22 760 70 45, 22 760 70 08
fax: 22 760 70 55

e-mail: burmistrz@kobylka.pl

PRZYJĘCIA INTERESANTÓW:
wtorki od godziny 12.00
pokój: nr 14, I piętro

 

                                                                                 

 

Do zakresu działania i kompetencji burmistrza należy w szczególności:

1) powoływanie i odwoływanie w drodze zarządzenia swojego Zastępcy;
2) przygotowywanie projektów uchwał Rady;
3) określanie sposobu wykonania uchwał i ogłaszanie uchwał Rady;
4) gospodarowanie mieniem komunalnym;
5) sporządzanie projektu budżetu , wykonywanie budżetu i sporządzanie sprawozdań z wykonania budżetu;
6) odpowiedzialność za prawidłową gospodarkę finansową gminy;
7) informowanie mieszkańców gminy o założeniach projektu budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz wykorzystaniu środków budżetowych;
8) zatrudnianie i zwalnianie kierowników gminnych jednostek organizacyjnych ;
9) wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej;
10) wydawanie przepisów porządkowych w przypadku niecierpiącym zwłoki - w formie zarządzenia i przesyłanie ich do wiadomości burmistrzom (wójtom) sąsiednich gmin i staroście powiatu wołomińskiego, następnego dnia po ich ustanowieniu;
11) upoważnianie pracowników Urzędu do podpisywania w imieniu Burmistrza decyzji;
12) podejmowanie czynności związanych z bezpośrednim zagrożeniem interesu publicznego;
13) powierzanie prowadzenia niektórych spraw gminy Zastępcy lub Sekretarzowi ;14) określanie polityki kadrowej i płacowej w Urzędzie , zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami;
15) ustalanie zakresów czynności i odpowiedzialności dla Zastępcy, Sekretarza i Skarbnika;
16) wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej gminy Kobyłka;
17) pełnienie funkcji organu nadzorującego w sprawach BHP i ppoż. na terenie Urzędu;
18) nadzorowanie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
19) zatwierdzanie zakresów czynności i obowiązków pracowników Urzędu;
20) podpisywanie pism i dokumentów wychodzących na zewnątrz, zastrzeżonych do kompetencji Burmistrza;
21) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień na interpelacje i zapytania radnych;
22) uczestniczenie w sesjach Rady Miejskiej oraz współdziałanie z Radą i jej komisjami;
23) organizowanie akcji ratowniczych w przypadku klęsk żywiołowych;
24) prowadzenie nadzoru nad realizacją zadańwynikających z ustaw: o ochronie informacji niejawnych , o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych;
25) wprowadzanie w życie regulaminu organizacyjnego Urzędu;
26) reprezentowanie gminy na zewnątrz;
27) przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków;
28) składanie oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem.

 

W zakresie spraw finansowych gminy Burmistrzowi przysługuje wyłączne prawo:

1) zaciągania zobowiązań mających pokrycie w ustalonych w uchwale budżetowej kwotach wydatków, w ramach upoważnień udzielonych przez radęgminy;

2) emitowania papierów wartościowych w ramach upoważnień udzielonych przez Radę ;

3) dokonywania wydatków budżetowych;

4) zgłaszania propozycji zmian w budżecie gminy;

5) dysponowania rezerwami budżetu gminy;

6) blokowania środków budżetowych, w przypadkach określonych ustawą.

Tagi (kategorie):