sekretarz

Małgorzata Murawska - Sekretarz Miasta

  • 4 sierpnia 2008

 

 

Kontakt:

Urząd Miasta Kobyłka: ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Tel.: 22 760 70 58, fax: 22 760 70 55
e-mail: sekretarz@kobylka.pl

pokój: nr 16, I piętro

                                                                                  

Przedmiot działania i kompetencje sekretarza:

1. zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, zajmuje się planowaniem pracy w Urzędzie, inicjowaniem usprawnień, upowszechnianiem nowoczesnych metod pracy , wdrażaniem postępu technicznego i w tym zakresie:

1) prowadzi nadzór nad dyscypliną pracy w Urzędzie,

2) rozstrzyga w porozumieniu z Burmistrzem sprawy organizacyjne Urzędu,

3) przedstawia Burmistrzowi projekty regulaminu organizacyjnego Urzędu , zmian do regulaminu oraz kontroluje realizację postanowień regulaminu,

4) stwarza warunki dla zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Urzędu,

5) organizuje prawidłowe funkcjonowanie archiwum zakładowego, zapewnia archiwizowanie dokumentacji Urzędu, w tym: likwidację i przekazywanie dokumentacji archiwalnej do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,

6) nadzoruje sprawy związane z bezpieczeństwem informacji w Urzędzie (ochrona danych osobowych) w tym: w systemach komputerowych,

7) przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie w przypadku niemożności dostarczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania,

8) organizuje i zapewnia prawidłowy obieg pism i dokumentacji w Urzędzie,

9) nadzoruje przestrzeganie przez pracowników Urzędu zasad instrukcji kancelaryjnej, zarządzeń oraz postanowień Burmistrza i innych przepisów prawa,

10) uczestniczy w sesjach Rady, na zasadach określonych w statucie gminy,

11) nadzoruje sprawy związane z wyborami samorządowymi, parlamentarnymi, prezydenckimi i referendami.

12) rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,

 

2. nadzoruje pracę podległych komórek organizacyjnych Urzędu, zgodnie ze schematem struktury organizacyjnej Urzędu, określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, a w zakresie spraw organizacyjnych wszystkich referatów Urzędu.

Tagi (kategorie):