zagospodarowanie przestrzenne

Sporządzenie/zmiana planu miejscowego lub studium

 • 27 maja 2013

Tytuł procedury:
Wniosek o sporządzenie/zmianę planu miejscowego lub studium. 

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Wołomińska 1,
II piętro, pokój nr 36
tel. (22) 760 70 93

Wymagane dokumenty:
Wniosek o sporządzenie/zmianę planu miejscowego lub studium.

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sposób załatwienia sprawy:
Odpowiedź pisemna.

Opłata:
Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Osoba prowadząca sprawę:
Agnieszka Lewczyk – Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Osoba odpowiedzialna:
Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Wyznaczanie przebiegu linii rozgraniczających ulic w oparciu o plan miejscowy

 • 27 maja 2013

Tytuł procedury:
Wyznaczanie przebiegu linii rozgraniczających ulic w oparciu o plan miejscowy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. Nr poz. 199 z późn.zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Wołomińska 1,
II piętro, pokój nr 36
tel. (22) 760 70 94

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wkreślenie linii rozgraniczających ulice

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:
7 dni.

Sposób załatwienia sprawy:
Wskazanie linii na mapie.

Opłata:
Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Osoba prowadząca sprawę:
Alicja Kowalik – Inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Osoba odpowiedzialna:
Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego (...)

 • 27 maja 2013

Tytuł procedury:
Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Wołomińska 1,
II piętro, pokój nr 36
tel. (22) 760 70 94

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierający dane identyfikujące nieruchomość oraz zamierzoną inwestycję.

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
 

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA.

Sposób załatwienia sprawy:
Zaświadczenie lub, w przypadku niezgodności inwestycji z planem, postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Opłata:
17 zł – opłata skarbowa.

Tryb odwoławczy:
W przypadku postanowienia zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia.

Osoba prowadząca sprawę:
Alicja Kowalik – Inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Osoba odpowiedzialna:
Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Wypis/wyrys z planu miejscowego lub studium uwarunkowań

 • 27 maja 2013

Tytuł procedury:
Wypis/wyrys z planu miejscowego lub studium uwarunkowań.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz.  23).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Wołomińska 1,
II piętro, pokój nr 36
tel. (22) 760 70 94

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie wypisu/wyrysu

2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA.

Sposób załatwienia sprawy:
Odpowiedź pisemna.

Opłata:

- wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań do 5 stron  30 zł,

- wypis powyżej 5 stron 50 zł,

- wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań 20 zł za 1 stronę formatu A4, lecz nie więcej niż 200 zł.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Osoba prowadząca sprawę:
Alicja Kowalik – Inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Osoba odpowiedzialna:
Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Ustalenie warunków zabudowy

 • 27 maja 2013

Tytuł procedury:
Ustalenie warunków zabudowy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.).
 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( Dz.U. z 2003 r. Nr 164 poz. 1588).
 3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Wołomińska 1,
II piętro, pokój nr 36
tel. (22) 760 70 93

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.
2. Załączniki wymienione we wzorze wniosku.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku, gdy jest ona wymagana na podstawie przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4.  Dowód wniesienia opłaty skarbowej – stosownie do wymogów ustawy o opłacie skarbowej.

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA.

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja.

Opłata:
107 zł – opłata skarbowa (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:
Agnieszka Lewczyk – Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Osoba odpowiedzialna:
Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 • 27 maja 2013

Tytuł procedury:
Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Wołomińska 1,
II piętro, pokój nr 36
tel. (22) 760 70 94

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.
2. Załączniki wymienione we wzorze wniosku.
3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku, gdy jest ona wymagana na podstawie przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
4.  Dowód wniesienia opłaty skarbowej – stosownie do wymogów ustawy o opłacie skarbowej.

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:
65 dni

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja.

Opłata:
107 zł – opłata skarbowa (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:
Alicja Kowalik – Inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Osoba odpowiedzialna:
Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy

 • 27 maja 2013

Tytuł procedury:
Przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.).
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Wołomińska 1,
II piętro, pokój nr 36
tel. (22) 760 70 93

Wymagane dokumenty:
1.Wniosek o przeniesienie decyzji wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku.
2. Dowód wniesienia opłaty skarbowej – stosownie do wymogów ustawy o opłacie skarbowej.

Załączniki:
Wniosek o przeniesienie decyzji (wzór do pobrania).

Wniosek o na przeniesienie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy (wzór do pobrania)

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja.

Opłata:
56 zł – opłata skarbowa (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:
Agnieszka Lewczyk – Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Osoba odpowiedzialna:
Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Informacja o braku planu miejscowego

 • 27 maja 2013

Tytuł procedury:
Informacja o braku planu miejscowego.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2015 r. poz. 199 z późn.zm.)
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 23).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Wołomińska 1,
II piętro, pokój nr 36
tel. (22) 760 70 94

Wymagane dokumenty:
Wniosek o wydanie informacji.

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA.

Sposób załatwienia sprawy:
Odpowiedź pisemna.

Opłata:
Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Osoba prowadząca sprawę:
Alicja Kowalik – inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Osoba odpowiedzialna:
Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.