Oświata

Praca dla nauczycieli

 • 25 maja 2017
Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych nr 2 w Kobyłce pilnie poszukuje nauczycieli do pracy z uczniem klasy II szkoły podstawowej w systemie nauczania indywidualnego: edukacja wczesnoszkolna - tygodniowy wymiar zatrudnienia 5 godzin; zajęcia korekcyjno-kompensacyjne - tygodniowy wymiar zatrudnienia 2 godziny; logopedia - tygodniowy wymiar zatrudnienia 1 godzina w okresie do 23 czerwca 2017 roku.
 

Przedszkolaki z Publicznego Przedszkola nr 1 im. Krasnala Hałabały na Festiwalu Piosenki o zdrowiu.

 • 28 kwietnia 2017

26 kwietnia 2017r. odbył się XV Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu organizowany przez Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Wołominie. Głównym założeniem tego wydarzenia było zainteresowanie dzieci i młodzieży szeroko pojętą tematyką zdrowia, poprzez połączenie atmosfery zabawy z akcją krzewienia i popularyzowania treści prozdrowotnych.

Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

 • 25 czerwca 2013

Miejsce załatwienia sprawy: 
Urząd Miasta Kobyłka 
Wydział Edukacji i Spraw Społecznych 
ul. Wołomińska 1 
I piętro, pok. 12
tel. 22 760 70 40-41

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych: 

 • w  przypadku  osoby  prawnej  lub  jednostki  organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
 • numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
 • oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.), w szczególności  określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011r. Nr 69, poz. 367);
 • w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
 • oświadczenie  o  posiadaniu  tytułu  prawnego  do  lokalu,  w  którym  ma  być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
 • w przypadku osoby fizycznej – numer PESEL;
 • dowód dokonania opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.  

2. Wniosek o dokonanie zmiany we wpisie do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych/ wykreślenie z rejestru żłobków lub klubów dziecięcych wraz z dokumentami potwierdzającymi wszelkie zmiany danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, które podmiot zobowiązany był przedłożyć przy składaniu wniosku o wpis.  

Załączniki: 
Wniosek o wpis do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych.  

Opłata: 
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 25 zł. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.

Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień: 
Aleksandra Kałuska – Samodzielny referent
tel. 22 760 70 40
e-mail: aleksandra.kaluska@kobylka.pl     

Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy: 
Anna Bielińska – Sobolewska – p.o. Kierownika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.   

Sposób załatwienia sprawy:  Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, które zobowiązany był przedłożyć przy składaniu wniosku o wpis do rejestru - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.    

Termin załatwienia sprawy: 
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.    

Tryb odwoławczy: 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka,  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.    

Podstawa prawna: 

 • ustawa z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235 z późn. zm.);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących żłobków i klubów dziecięcych (Dz. U. z 2011r. Nr 69, poz. 367);
 • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku, klubie dziecięcym, dziennego opiekuna oraz wolontariusza (Dz. U. z 2011r. Nr 69, poz. 368).
Tagi (kategorie): 

Strony