Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w rejestrach podatkowych

Tytuł procedury:
Zaświadczenie o stanie majątkowym i stanie konta podatnika

Podstawa prawna:
1) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa  (Dz. U. z 2019 r.  poz. 900 z późn. zm.).
2) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. z 2011 r. Nr 293,  poz. 1726 z późn. zm.).
3) Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r.  poz. 1044  z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Podatków i Opłat
ul. Wołomińska 1
II piętro, pok. 31, 32 i 43
Tel. 22  760 70 87, 22  760 70 84, 22  760 70 81

Wymagane dokumenty:
1.  Wniosek o wydanie zaświadczenia
2.  W przypadku zakupu/sprzedaży nieruchomości wniosek powinien zawierać zgodę sprzedającego na wydanie zaświadczenia kupującemu.

Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa.

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia w granicach żądania wnioskodawcy.

Opłata:
21,00 zł - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości – od każdego egzemplarza.
17,00 zł – pozostałe zaświadczenia.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Osoba prowadząca sprawę:
Emilia Przewoźnik - Inspektor
Małgorzata Zyśk – Inspektor
Anna Bogucka  – Kierownik
Magdalena Kurek - Zastępca Kierownika

Osoba odpowiedzialna:
Anna Bogucka  – Kierownik
Magdalena Kurek - Zastępca Kierownika