Wpisanie obywateli RP i UE do rejestru wyborców

  • 27 lipca 2008
Tytuł procedury:
Wpisanie obywateli RP oraz obywateli państw Unii Europejskiej do rejestru wyborców

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 5 stycznia  2011r. Kodeks wyborczy ( Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112  z późn. zm.)
2. Rozporządzenia MSWiA z dnia 27 lipca 2011r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez RP innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze  (Dz. U. z 2011 r. Nr 158, poz. 941).

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego
Ewidencja Ludności i Dowody Osobiste
ul. Wołomińska 1
Parter: pok. nr 2, stanowisko: 4
tel. 22 760 70 02
Wymagane dokumenty:

1. Wniosek.
2. Dowód osobisty (do wglądu).
3. Paszport lub inny dokument stwierdzający tożsamość (do wglądu).
2. Kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamości wnioskodawcy.
3. Pisemna deklarację w której wnioskodawca podaje swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium RP.

Załączniki:
1. Wniosek (druk  do pobrania).
2. Pisemna deklaracja (druk do pobrania)

Termin załatwienia sprawy:
3 dni od dnia wniesienia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja

Opłata:
Nie dotyczy

Tryb odwoławczy:

Skarga do Sądu Rejonowego  w Wołominie za pośrednictwem Burmistrza Miasta w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:

Anna Soćko - inspektor

Osoba odpowiedzialna:
Eliza Zbyszyńska – Kierownik USC

Tagi (kategorie):