Wybory

  • 27 lipca 2008

Udostępnianie spisu wyborców
 
1. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Urząd Stanu Cywilnego
pokój 3, stanowisko 4, PARTER
                             
2. Wymagane dokumenty
Wniosek, według wzoru, zawierający dane: nazwisko i imiona, imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL i adres zamieszkania wyborcy
 
3. Wzory wniosków lub formularzy
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców (w załączeniu) .
 
4. Opłaty
brak
 
5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Anna Soćko
pokój 3, stanowisko 4, PARTER
Telefon: 22 760 70 02

6. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Eliza Zbyszyńska
Telefon: 22 760 70 07
 
7. Termin załatwienia sprawy
3 dni od daty wniesienia wniosku
 
8. Tryb odwoławczy
Burmistrz w terminie 3 dni rozpatruje wniesioną reklamację w sprawie nieprawidłowości sporządzenia rejestru wyborców  Od decyzji w sprawie reklamacji przysługuje wniesienie skargi do sądu rejonowego  w terminie 2 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta.
 
9. Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz.112 z późn. zm.)
2. Rozporządzenie MSWiA z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie spisu wyborców (Dz. U. Nr 158, poz. 942 z 2011 r. z późn. zm.)
 
10. Informacje dodatkowe
Każdy może wnieść  do burmistrza reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców, a w szczególności w sprawie: pominięcia wyborcy w rejestrze wyborców, wpisanie do rejestru osoby, która nie ma prawa wybierania, niewłaściwych danych o osobach wpisanych do rejestru wyborców, ujęcia w spisie osoby, która nie zamieszkuje stale na obszarze gminy. Reklamację wnosi się pisemne lub ustnie do protokołu.

Tagi (kategorie):