Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

  • 25 lipca 2008

Tytuł procedury:
Wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r.  Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. 2017 r. poz. 682 z późn. zm.), 
  2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2016r., poz. 2064 z póżn.zm).
  3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827)
  4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późń. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
pokój nr 4, PARTER tel. 22 760 70 07 lub 22 786 45 25

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą,
2. Złożenie pisemnego zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa:
 kawaler, panna:
-  dowód osobisty,
- odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osoby urodzonej w Kobyłce).
rozwiedziony, rozwiedziona:
- dowód osobisty,
- odpis skrócony aktu urodzenia,
- odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa (nie dotyczy osoby, która poprzedni związek zawierała w Kobyłce).
wdowiec, wdowa
- dowód osobisty,
- odpis skrócony aktu urodzenia. (nie dotyczy osoby urodzonej w Kobyłce),
- odpis skrócony aktu zgonu współmałżonka.
3. Dowód uiszczenia opłaty.

Załączniki:
Wniosek o wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa za granicą (druk do pobrania)

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA

Sposób załatwienia sprawy:
Wydanie zaświadczenia lub decyzja w przypadku  odmowy wydania zaświadczenia.

Opłata:
38 zł. – opłata za czynność
Wpłaty można dokonać:
1) w kasie Urzędu Miasta Kobyłka,
2) na rachunek bankowy Miasta Kobyłka nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450.

Tryb odwoławczy:
Do decyzji służy odwołanie do Wojewody Mazowieckiego,  00-950 Warszawa, ul. Plac Bankowy 3/5, za pośrednictwem Kierownika USC w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoby prowadzące sprawę:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – zastępca kierownika USC

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – zastępca kierownika USC.

Tagi (kategorie):