Wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego

  • 12 sierpnia 2008

Tytuł procedury:
Wydawanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 j. t.)
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 2222 j. t.) 
  3. Rozporządzenie   Rady   Ministrów   z   dnia   1   czerwca   2004   r.   w   sprawie   określania   warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 140 poz. 1481).
  4. Uchwała Nr XXIII/233/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 05 grudnia  2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych.  

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Infrastruktury
ul. Wołomińska 3,
I piętro, pok. 4
Tel. 22 786-45-48

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego (wzór do pobrania).

Załączniki:

  1. Mapa w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną powierzchnią zajętego pasa drogowego.
  2. Informacja o sposobie zabezpieczenia robót lub projekt organizacji ruchu.
  3. Pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy.

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA - do 30 dni od dnia złożenia wniosku.

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja

Opłata:
Oplata naliczana w decyzji:
Za zajęcie 1 m² powierzchni pasa drogowego - zgodnie z uchwałą Nr XXIII/233/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 05 grudnia 2012 r. tj.
- za zajęcie 1 m² jezdni (powyżej 50% szerokości jezdni) - 8,00 zł/dzień
- za zajęcie 1 m² jezdni  do 50 %) szerokości jezdni - 6,00 zł/dzień
- za zajęcie 1 m²  chodnika – 4,00 zł/dzień
- za zajęcie 1 m² pobocza, pasa zieleni lub innych elementów pasa drogowego  – 3,00 zł/dzień 

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie z siedzibą: 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44 za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:
Wojciech Sobaszek – Inspektor.

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału Infrastruktury.

Tagi (kategorie):