Wymiana pieców węglowych i termomodernizacja

 • 23 maja 2019

Zasady udzielania dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji związanych ze zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawą efektywnościenergetycznej oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych.

 

§  1. 

 1. Określa się zasady przyznawania dotacji celowej z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji, których celem jest zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, poprawa efektywności energetycznej oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych na terenie Miasta Kobyłka.

 2. W przypadku gdy w budynku mieszkalnym prowadzona jest działalność gospodarcza, dotacja może być udzielona na podstawie obowiązującego „Regulaminu udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Miasta Kobyłka” przyjętego Uchwałą nr XLV/429/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 26 marca 2018r.

 

§  2. 

Środki finansowe przeznaczone na dofinansowanie inwestycji o których mowa w § 1 ust.1 będą pochodzić z budżetu Miasta Kobyłka. Wysokość tych środków na dany rok określa uchwała budżetowa.

 

§ 3.

 1. Inwestycja, o której mowa w § 1 ust. 1 może obejmować swoim zakresem:

 1. termomodernizację budynku (docieplenie przegród zewnętrznych i wewnętrznych oddzielających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych, wymianę i montaż stolarki zewnętrznej tj. okien i drzwi zewnętrznych);

 2. wykonanie przyłącza gazowego;

 3. wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe (węgiel, biomasę) nie spełniających wymagań rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie wymagań dla kotłów na paliwa stałe (Dz.U. z 2017r. poz. 1690) obejmującą swym zakresem demontaż starych źródeł ciepła, zakup i montaż nowych urządzeń:

 1. kotły na paliwa stałe ( tylko w przypadku braku możliwości podłączenia do sieci gazowej),

 2. systemy ogrzewania elektrycznego,

 3. kotły olejowe,

 4. kotły gazowe kondensacyjne,

 5. pompy ciepła powietrzne,

 6. pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody.

 1. Zakres prac termomodernizacyjnych powinien być zgodny z wymogami określonymi
  w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
  (Dz.U. z 2015r. poz. 1422 z późn. zm.) i winien wynikać z audytu energetycznego lub uproszczonej analizy energetycznej.

 2. Materiały budowlane wykorzystywane do realizacji inwestycji o której mowa w § 3 ust. 1 muszą znajdować się w katalogu określonym w rozporządzeniu Ministra Inwestycji
  i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018r. poz. 2489).

 3. Kotły na paliwa gazowe lub olej opałowy oraz pompy ciepła muszą spełniać,
  w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A, określone w Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013
  z dnia 18 lutego 2013 r., oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego
  i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.

 4. Kotły na paliwa stałe (w tym na biomasę) muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń minimum wymagania wynikające z Dyrektywy 2009/125/WE z dnia
  21 października 2009 (ustanawiającej ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią) i rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

 

§  4.  Warunki uzyskania dotacji.

 1. O dofinansowanie inwestycji, o której mowa w § 3 ust. 1 może ubiegać się właściciel lub współwłaściciel budynku mieszkalnego na terenie Miasta Kobyłka.

 2. Dotacja może być udzielona tyko na inwestycję, która zostanie zrealizowana dopiero po zawarciu umowy z Miastem Kobyłka o udzieleniu dofinansowania.

 3. Dotacja może być udzielona tylko raz i stanowi refundację części poniesionych kosztów.

 4. Warunki uzyskania dotacji na inwestycję o której mowa w § 3 ust. 1:

 1. minimalna wartość kosztów kwalifikowanych inwestycji wynosi 7000,00zł,

 2. budynek, w którym ma być realizowana inwestycja jest użytkowany zgodnie
  z przepisami Prawa Budowlanego;

 3. budynek, w którym ma być realizowana inwestycja jest całorocznie wykorzystywany na cele mieszkaniowe (nie sezonowo);

 4. w przypadku wymiany źródła ciepła, likwidacja wszystkich dotychczasowych źródeł ciepła (pieców lub kotłów);

 5. w przypadku współwłasności nieruchomości przedłożenie zgody pozostałych współwłaścicieli.

 1. Wszystkich niezbędnych czynności związanych ze spełnieniem warunków uzyskania dofinansowania dokonuje Inwestor (dokonania zgłoszenia zamiaru przystąpienia do prac budowlanych oraz uzgodnień projektu modernizacji z zakładem gazowniczym
  i kominiarskim).

 2. Nie przyznaje się dofinansowania na:

 1. zakup przenośnych urządzeń grzewczych,

 2. wymianę istniejącego proekologicznego (gazowego) sposobu ogrzewania,

 3. zakup urządzeń grzewczych do nowo wybudowanych budynków.

 

§  5. Intensywność dofinasowania.

 1. Dofinansowanie inwestycji o której mowa w § 3 ust. 1 ustala się w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych jednakże nie więcej niż 5000,00zł.

 2. Kosztem kwalifikowanym inwestycji jest koszt zakupu materiałów, urządzeń i usług zgodnych z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 grudnia 2018r.
  w sprawie określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018r.
  poz. 2489).

 3. O dotację z budżetu Miasta Kobyłka może ubiegać się Inwestor, który na realizację inwestycji określonych w §1 uzyskał dofinansowanie także z innych zewnętrznych źródeł (np.: Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
  w Warszawie) pod warunkiem, że łączna suma uzyskanych dotacji nie przekroczy:

 1. 100% kosztów kwalifikowanych, jeśli kwota średniego miesięcznego dochodu
  w roku poprzedzającym zawarcie umowy na 1 osobę nie przekracza 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym i 125% tej kwoty
  w gospodarstwie wieloosobowym;

 2. 80% kosztów kwalifikowanych, jeśli kwota średniego miesięcznego dochodu
  na 1 osobę przekracza wartości określone w pkt 1.

 

§  6.  Składanie wniosków.

 1. Kompletny wniosek o dofinansowanie inwestycji określonych w § 3 ust. 1 należy złożyć
  w Kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka.

 2. Nabór wniosków prowadzony jest w sposób ciągły.

 3. Wniosek o dofinansowanie należy składać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.

 4. Ustala się następujący tryb postępowania w sprawie udzielenia dotacji:

 1. złożenie kompletnego wniosku o udzielenie dotacji,

 2. przeprowadzenie weryfikacji wniosków o udzielenie dotacji (wizja weryfikacyjna),

 3. zawiadomienie Inwestora o terminie i miejscu zawarcia umowy o udzielenie dotacji.

 1. W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o udzielenie dotacji Inwestor zostanie wezwany do ich usunięcia w terminie 7 dni. Rozpatrzenie wniosku następuje po jego uzupełnieniu. Uzupełnienie może być dokonane tylko jeden raz.

 2. Wniosek nieuzupełniony w ww. terminie ulega odrzuceniu.

 3. Wniosek ulega odrzuceniu w przypadku:

a) złożenia przez osobę nieuprawnioną;

b) złożenia po wykonaniu zadania.

 1. W ramach weryfikacji wniosku upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta Kobyłka mają prawo dokonać oględzin budynku w celu ustalenia jego aktualnego stanu.

 2. Po pozytywnej weryfikacji wniosku sporządzana jest z Inwestorem umowa
  o udzieleniu dotacji. Niepodpisanie umowy przez Inwestora jest równoznaczne
  z rezygnacją z uprawnienia do otrzymania dotacji.

 3. Dofinansowanie będzie udzielane do wyczerpania środków finansowych przewidzianych w budżecie Miasta Kobyłka.

 4. Wnioski rozpatrywane będą w kolejności ich wpływu. W tym celu tworzy się listę wniosków, na której umieszcza się jedynie wnioski kompletne. Wnioski obarczone brakami umieszczone będą na liście w dacie skutecznego uzupełnienia braków.

 

§  7.  Rozliczenie dotacji celowej.

 1. Inwestor po podpisaniu umowy o udzieleniu dotacji, zobowiązany jest do realizacji inwestycji w terminach, zakresie i w sposób określony w umowie.

 2. W celu rozliczenia dotacji celowej Inwestor, z którym została zawarta umowa na udzielenie dotacji jest zobowiązany złożyć:

 1. wniosek o rozliczenie dotacji:

 2. kopia faktury VAT za zakup nowych materiałów i urządzeń oraz ich montaż wystawione na Inwestora (oryginał do wglądu):

 3. dokument potwierdzający likwidację starych źródeł ciepła:

 4. protokół odbioru robót budowlanych i prac montażowych nowych urządzeń sporządzony pomiędzy Inwestorem i Wykonawcą prac budowlanych
  i montażowych;

 5. dokumenty techniczne potwierdzające zgodność parametrów nowych zastosowanych urządzeń z aktualnie obowiązującymi wymogami technicznymi dla tych urządzeń;

 6. kopię kart gwarancyjnych ww. urządzeń z wpisami potwierdzającymi ich pierwsze uruchomienie przez autoryzowany serwis.

 1. Wypłata dotacji celowej na rzecz Inwestora następuje w terminie określonym
  w umowie o dotację, po dokonaniu weryfikacji wniosku o rozliczeniu dotacji
  i oględzinach potwierdzających wykonanie inwestycji. Oględziny przeprowadzane są przez upoważnionych pracowników Urzędu Miasta Kobyłka.

 2. Uznanie dotacji za rozliczoną następuje z dniem wykonania przez Inwestora wszystkich warunków wynikających z umowy o udzielenie dotacji.

 3. Dofinansowanie podlega zwrotowi w całości wraz z odsetkami według stawki jak dla zaległości podatkowych, liczonymi za okres od dnia przekazania dofinansowania do dnia jego zwrotu, w przypadku naruszenia postanowień umowy o udzielenie dotacji
  dotyczących zachowania ciągłości projektu lub umożliwienia kontroli przez okres 3 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Inwestor uzyskał dofinansowanie.

 4. Termin zwrotu dotacji ustala się do 15 dni, licząc od ostatniego dnia miesiąca w którym zaistniała okoliczność, o której mowa w ust. 5.

 

§  8.  W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszcza się dane dotyczące:

 1. wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu;

 2. przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu
  i wstrzymaniu rozpatrywania złożonych wniosków o przyznanie dotacji;

 3. liczby zlikwidowanych palenisk i kotłowni opalanych paliwami stałymi.