XI sesja Rady Miasta Kobyłka - 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 18.00

 • 11 czerwca 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn. zm) - zwołuję XI sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 17 czerwca 2019 roku (poniedziałek) o godz. 18.00 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek XI sesji Rady Miasta Kobyłka:

1. Otwarcie XI sesji Rady Miasta.

2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z IX sesji Rady Miasta.

4. Zatwierdzenie protokołu z X sesji Rady Miasta.

5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

6. Sprawozdanie Przewodniczącego Rady Miasta z działalności między sesjami.

7. Informacja z działalności OSiR „Wicher” za rok 2018.

8. Informacja z działalności MKS Wicher oraz klubów sportowych działających przy szkołach publicznych. 

9. Raport o stanie Miasta Kobyłka za rok 2018:

 1. przedstawienie raportu o stanie Miasta Kobyłka za rok 2018
 2. debata nad raportem
 3. rozpatrzenie projektu uchwały  w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kobyłka wotum zaufania.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2018 rok:

 1. sprawozdanie finansowe Miasta Kobyłka za 2018 rok;
 2. sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2018 rok;
 3. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie przedłożonego przez Burmistrza Miasta Kobyłka sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Kobyłka za 2018 rok;
 4. informacja o stanie mienia Miasta Kobyłka;
 5. dyskusja;
 6. głosowanie.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok:

 1. odczytanie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka za 2018 rok;
 2. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej dotyczącej wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka za 2018 rok;
 3. głosowanie nad uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Kobyłka za 2018 rok.
 4.  

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2019-2031.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2019 rok.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Maciołki I w Kobyłce.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli prowadzących zajęcia w grupie obejmującej dzieci 6-letnie i młodsze.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Kobyłka.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Kobyłka.

19. Podsumowanie realizacji programu współpracy miasta Kobyłka z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.

20. Informacja o realizacji budowy drogi ekspresowej S8 – budowa węzła w Kobyłce.

21. Pytania od mieszkańców.

22. Postulaty, wnioski i oświadczenia radnych.

23. Zamknięcie XI sesji Rady Miasta Kobyłka.

Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka            

Edyta Walczuk