XLVI sesja Rady Miasta Kobyłka - relacja live

  • 18 kwietnia 2018

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2017 r., poz. 1875) - zwołuję XLVI sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 26 kwietnia 2018 roku (czwartek) o godz. 14.30 w siedzibie Urzędu Miasta Kobyłka przy ulicy Wołomińskiej 1.

 Proponowany porządek obrad XLVI sesji Rady Miasta Kobyłka:

1.     Otwarcie XLVI sesji RM.

2.     Przyjęcie porządku obrad XLVI sesji RM.

3.     Zatwierdzenie protokołu z XLV sesji RM.

4.     Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.

5.     Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta z działalności między sesjami.

6.     Informacja z działalności OSiR „Wicher”.

7.     Informacja z działalności MKS Wicher oraz klubów sportowych działających przy szkołach publicznych.

8.     Sprawozdanie z działalności OPS, MOK oraz MBP za rok 2017.

9.     Sprawozdanie z działalności MKRPA za rok 2017.

10.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXII/206/16 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

11.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XIV/132/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wysokości cen za te usługi.

12.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLVII/478/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyboru ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i stawki tej opłaty na terenie Miasta Kobyłka.

13.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2018-2031.

14.  Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2018 rok.

15.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie podziału Miasta Kobyłka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

16.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie  powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miasta Kobyłka.

17.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie skargi z dnia 6 marca 2018 r.

18.  Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania projektu uchwały Rady Powiatu Wołomińskiego dotyczącego podziału Powiatu Wołomińskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

19.  Informacja o realizacji przedsięwzięć  w mieście w ramach  Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

20.  Interpelacje, wnioski i zapytania radnych.

21.  Zamknięcie XLVI sesji Rady Miasta Kobyłka.

                    Przewodnicząca

                 Rady Miasta Kobyłki

​                    Ewa Jaźwińska

 

 

Data wydarzenia: 
środa, 18 Kwiecień, 2018 - 16:00