XVI Sesja Rady Miasta

 • 8 listopada 2019

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.z 2019 r., poz. 506 z późn. zm) - zwołuję XVI sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 18 listopada 2019 roku (poniedziałek) o godz. 15.30 w siedzibie Urzędu Miasta w Kobyłce przy ul. Wołomińskiej 1.

Proponowany porządek XVI sesji Rady Miasta Kobyłka:

 1. Otwarcie XVI sesji Rady Miasta.
 2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołu z XV sesji Rady Miasta.
 4. Sprawozdanie Burmistrza Miasta z działalności między sesjami.
 5. Sprawozdanie Przewodniczącej Rady Miasta Kobyłka z działalności między  sesjami.
 6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2019-2031.
 7. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2019 rok.
 8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej
  w Kobyłce przy ul. Poprzecznej.
 9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIX/459/18 Rady Miasta Kobyłka z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zachodniej części Miasta Kobyłka.
 10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu współpracy Miasta Kobyłka na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa
  w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Kobyłka”.
 12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia ponownej skargi z dnia
  11 października 2019 r. na działalność Burmistrza Miasta Kobyłka.
 13. Ocena działania systemu odbioru odpadów komunalnych.
 14. Informacja o realizacji zadań oświatowych za rok 2018/2019.
 15. Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2019 r.
 16. Informacja o pozyskanych środkach z funduszy zewnętrznych na realizację zadań gminy oraz możliwości aplikacji o środki finansowe z nowej perspektywy finansowej
 17. Pytania od mieszkańców.
 18. Postulaty, wnioski i oświadczenia radnych.
 19. Zamknięcie XVI sesji Rady Miasta Kobyłka.

Przewodnicząca

Rady Miasta Kobyłka          

Edyta Walczuk