XXVII sesja Rady Miasta Kobyłka

  • 27 lipca 2020

29 lipca o godz. 18.00 odbędzie się XXVII sesja Rady Miasta Kobyłka. Przedstawiamy jej proponowany porządek. 

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. Urz. 2020 r. poz. 713) oraz art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374 z późn.zm.), zwołuję XXVII sesję Rady Miasta Kobyłka w dniu 29 lipca 2020 roku o godz. 18.00 Sesja odbędzie się z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (zdalny tryb obradowania).

Proponowany porządek XXVII sesji Rady Miasta Kobyłka:

  1. Otwarcie XXVII sesji Rady Miasta.
  2. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Kobyłka  na lata 2020-2033.
  3. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Kobyłka na 2020 rok.
  4. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie nadania nazwy odcinkowi drogi ekspresowej S8 na terenie Miasta Kobyłka.
  5. Zamknięcie XXVII sesji Rady Miasta Kobyłka.

Przewodnicząca Rady Miasta Kobyłka             

Edyta Walczuk