Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu używanego samochodu dostawczego do 3,5 tony

  • 6 czerwca 2019

1. Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego. Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro. Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”, zgodnie z art. 4 pkt. 8) ustawy Pzp.

2. Nazwa i adres zamawiającego.

Miasto Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

tel. +48 22 760 70 08

fax +48 22 760 70 55

NIP: 125-13-32-390, Regon: 013269663 

e-mail: urzad@kobylka.pl

3. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup używanego samochodu dostawczego do 3.5 tony DMC max 3500kg,  z wywrotem o następujących parametrach:

a). Samochód używany z rocznika w przedziale 2010-2015

b). Układ napędowy

- silnik DIESEL o pojemności od 2250 do 3000 cm3

- moc min. 125 KM

- skrzynia biegów manualna – minimum 5 biegowa,

- skrzynia ładunkowa o wymiarach szerokość min. 1,9m maks. 2,1m, długość min. 3,1m
   maks. 3,5m z wywrotem,

- max. przebieg do 170.000 km,

- napęd tylny na kołach bliźniaczych lub 4x4,

c). Nadwozie:

- minimalna ładowność 1100 kg, 

d). Wyposażenie minimum:

- klimatyzacja,

- ABS,  centralny zamek, eSP,

- 2 komplety kluczy,

- koło zapasowe,

- wspomaganie kierownicy,

e). Dodatkowe wymogi:

-  udzielenie minimum 6 miesięcznej gwarancji przez sprzedającego na samochód,

 - autoryzowany serwis dostępny w odległości do 50km od siedziby zamawiającego,

- samochód zarejestrowany w Polsce,

- hak holowniczy

- samochód w 100% bezwypadkowy,

- udostępnienie samochodu przed zakupem (na terenie Miasta Kobyłka) w celu przeprowadzenia  badania  stanu technicznego pojazdu,

- pojazd musi być sprawny technicznie (posiadać aktualne badania techniczne), gotowy
do podjęcia natychmiastowej pracy, oraz posiadać  aktualne obowiązkowe ubezpieczenie OC,

-  pojazd winien stanowić prawo własności oferenta lub  oferent  winien być  uprawniony
do sprzedaży tego pojazdu przez prawnego właściciela,

- pojazd nie może stanowić przedmiotu zabezpieczenia, w tym w szczególności zabezpieczenia bankowego, ani być obciążony prawami na rzecz osób trzecich.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

a). Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

b). Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym, którego  wzór  stanowi załącznik nr 1
do niniejszego zapytania ofertowego.

c). Na ofertę składają się:

- formularz ofertowy,

- dokumentacja fotograficzna,

- kopia dowodu rejestracyjnego,

- wypełniony opis parametrów technicznych pojazdu

d). Oferta musi być podpisana przez osobę/y upoważnioną/e do składania oświadczeń woli
w imieniu Wykonawcy.

5. W przypadku gdy oferta nie będzie zawierała wszystkich elementów określonych
w przedmiocie zamówienia  Zamawiający wezwie  wykonawcę do uzupełnienia wyznaczając przez siebie terminie.

6. Termin realizacji zamówienia: 

- do 14 dni od dnia wyboru oferty najkorzystniejszej.

7. Kryteria oceny ofert:

 

Kryteria

waga kryterium:

Cena

80 %

Przebieg

10 %

Rok produkcji

10 %

 

  1. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z największą liczbą punktów. Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością
    do dwóch miejsc po przecinku),
  2. Łączna liczba punktów zostanie wyliczona na podstawie wzoru:

P = C + P + R

gdzie:

P   łączna liczba punktów badanej oferty

C, P, R      punktacja badanej oferty w danym kryterium

Kryterium – Cena:

C = Cn / Cob * 80% * 100

 

gdzie:         C         -        liczba punktów przyznanych w kryterium cena

                   Cn       -        najniższa oferowana cena brutto

                   Cob     -        cena brutto w oferowanej w ofercie badanej

 

Cenę należy podać w złotówkach do dwóch miejsc po przecinku.

8. Miejsce i termin składania ofert.

a). Ofertę sporządzoną na wzorze, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego należy złożyć w  terminie do dnia 13.06.2019 roku  do  godz. 10:00 w  formie:  pisemnej  (osobiście,  lub listownie)  na adres:

Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka ( w kancelarii Urzędu  pok. Nr 5) – z dopiskiem oferta zakup samochodu.

 b). Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznakowanej w następujący sposób:

„Zapytanie ofertowe dot. zakupu używanego samochodu dostawczego do 3.5 tony”

c). Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.06.2019.r. o godzinie 10:30 w Urzędzie Miasta Kobyłka,
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka, w Sali konferencyjnej .

d). Wykonawca w ofercie powinien podać cenę netto i cenę brutto.

e). Oferta musi zawierać nazwę i adres Wykonawcy, musi być podpisana przez osoby uprawnione lub  upoważnione do reprezentowania Wykonawcy.

f). Podpisy na ofercie muszą być czytelne, a w przypadku podpisu nieczytelnego opatrzone imienną pieczątką.

g). Wykonawca jest zobowiązany do  podania  łącznej  ceny  za  sprzedaż  samochodu  będącego przedmiotem zamówienia.

O wynikach  postępowania  Zamawiający  poinformuje  Wykonawców  na  stronie  internetowej  oraz mailowo bądź telefonicznie wzywając wybranego Wykonawcę do zawarcia umowy. 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia zapytania ofertowego bez podania uzasadnienia.

Załączniki:

Nr 1 – formularz ofertowy,

Nr 2 – wzór umowy.

Nr 3 – parametry techniczne oferowanego pojazdu

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon zalacznik_1.doc74.5 KB
Plik zalacznik_2.docx17.85 KB
Microsoft Office document icon zalacznik_3.doc26 KB