Zapytanie ofertowe na konserwację systemu alarmowego w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka

  • 10 grudnia 2019

1. Zamawiający

Miasto Kobyłka ul. Wołomińska 1 05-230 Kobyłka

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie konserwacji systemów alarmowych zainstalowanych w budynkach Urzędu Miasta Kobyłka przy ul. Wołomińskiej 1, 1B i 3 w celu utrzymania stałej sprawności eksploatacyjnej urządzeń i instalacji systemów. W ramach świadczonych usług wykonawca przynajmniej raz na kwartał zobowiązany będzie do dokonywania przeglądów oraz pełnić będzie funkcję administratora systemu. Czas trwania umowy wynosi 1 rok.

3. Procedura rozpatrywania ofert

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytania ofertowego zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) zwaną dalej ustawą oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznych Nr 289/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku (wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro).

4. Warunki płatności:

Zamawiający dokona płatności  przelewem na podstawie faktury VAT z 14 dniowym terminem płatności, wystawionej na:

Miasto Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

NIP: 125-13-32-390

5. Informacje uzupełniające:

  1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
  2. Wykonawca związany jest z ofertą przez 30 dni od daty jej złożenia;
  3. Czas reakcji na zgłoszenie powinien być nie dłuższy niż 24 godziny.
  4. Czas naprawy usterki powinien być nie dłuższy niż 48 godzin.
  5. Wykonawca musi posiadać zaplecze techniczne niezbędne do przeprowadzenia napraw i konserwacji sprzętu.
  6. Złożenie oferty jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu postępowania.

6. Kryterium oceniania ofert:

Cena – 70%

Czas reakcji na zgłoszenie – 15%

Czas naprawy usterki– 15%

 

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie wybrana oferta z największą łączną liczbą punktów. Każda następna oferta otrzyma liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku), liczoną według wzorów:

Kryterium  – Cena (C):

C = Cn / Cob * 70,00% * 100

gdzie: C - liczba punktów przyznanych w kryterium cena

Cn - najniższa oferowana cena brutto

Cob - cena brutto w badanej ofercie

Kryterium – Czas reakcji na zgłoszenie (R):

Wykonawca może zaoferować krótszy (niż 24 godzinny) czas reakcji na zgłoszenie.

Punkty w kryterium „Czas reakcji” będą liczone w następujący sposób:

Zaoferowany czas reakcji na zgłoszenie

Punkty otrzymane w kryterium

24 godziny

0 pkt

12 godzin

10 pkt

6 godzin

15 pkt

Maksymalny czas reakcji to 24 godziny. Jeżeli wykonawca nie zaoferuje krótszego czasu reakcji, wówczas nie otrzyma punktów w tym kryterium (R = 0,00)

Kryterium – Czas naprawy usterki (U):

Wykonawca może zaoferować krótszy (niż 48 godzinny) czas naprawy usterki.

Punkty w kryterium „Czas naprawy usterki” będą liczone w następujący sposób:

Zaoferowany czas naprawy usterki

Punkty otrzymane w kryterium

48 godziny

0 pkt

24 godzin

10 pkt

12 godzin

15 pkt

Maksymalny czas reakcji to 48 godziny. Jeżeli wykonawca nie zaoferuje krótszego czasu naprawy usterki, wówczas nie otrzyma punktów w tym kryterium (U = 0,00)

Łączna liczba punktów zostanie wyliczona na podstawie wzoru:

P = C + R+U

gdzie: P - łączna liczba punktów badanej oferty

C – liczba punktów w kryterium cena oferty

R – liczba punktów w kryterium czas reakcji na zgłoszenie

U  – liczba punktów w kryterium czas naprawy usterki

7. Termin i sposób składania ofert:

Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty poprzez przesłanie następujących dokumentów;

- pełnomocnictwo – jeśli ofertę przesyła osoba upoważniona przez wykonawcę,

- zaakceptowany wzór umowy,

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

FORMULARZ OFERTOWY załączony do regulaminu postępowania ofertowego należy przesłać  na adres e-mail: zapytanie.ofertowe.wa@kobylka.pl do dnia 12.12.2019 r. do godz. 12.00. w polu TEMAT proszę wpisać: „SYSTEM ALARMOWY 2020”. Oferty należy przesłać jako załącznik do e-maila w formacie PDF.

Uwaga:

Oferty złożone po terminie lub złożone w inny sposób niż określony w pkt 7 nie będą rozpatrywane.

8. Termin otwarcia i zapoznania się z ofertami:

12.12.2019 r., godz. 12.15

9. Osoba do kontaktu:

Monika Świderska, tel. 22 760-70-13, e-mail: monika.swiderskai@kobylka.pl .

Michał Godlewski, tel. 22 760-70-18, e-mail: michal.godlewski@kobylka.pl .

10. Sposób przekazania wyniku:

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wyniku zapytania ofertowego na stronie internetowej Miasta Kobyłka – www.kobylka.pl – zakładka „Zamówienia Publiczne” w zakładce „Bez obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.

11. Sposób przesyłania odpowiedzi na pytania wykonawców:

Odpowiedzi na pytania wykonawców umieszczone będą na stronie www.kobylka.pl – zakładka „Zamówienia Publiczne” w zakładce „Bez obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Załącznik: