Zapytanie ofertowe na naprawy bieżące remontowo-budowlane w budynkach i obiektach administrowanych przez Miasto Kobyłka

 • 5 grudnia 2019

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

NIP: 125-133-23-90, REGON: 013269663,

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytanie ofertowego – art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”.(wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro) oraz zgodnie z §6 ust.1 pkt 4 Regulaminu Zamówień Publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 289/2017 z dnia 29.12.2017r.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1) Wykonanie napraw bieżących polegających m.in. na:

 • naprawie zamków drzwiowych, klamek, spowalniaczy, poręczy, osadzanie kratek kominowych, szklenie okien w pomieszczeniach wspólnego użytku, montowanie tablic informacyjnych;
 • czyszczenia rynien i spustów rynnowych w budynkach i obiektach wymienionych
  w załączniku nr 1;
 • usuwania śniegu, zlodowaceń, sopli z dachów, zadaszeń, okapów itp. Stwarzających zagrożenie dla mieszkańców, użytkowników) budynku lub konstrukcji samego budynku;
 • zabezpieczenie nieszczelności w pokryciu dachowym,
 • usuwanie zagrożeń typu wiszący tynk lub obróbka blacharska;
 • udział w komisyjnych otwarciach lokali w celu ich zabezpieczenia,
 • zgłaszanie zauważonych usterek do Zamawiającego.

2) Wykonywanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie pisemnego bądź ustnego zlecenia na numer telefonu Wykonawcy czynnego całą dobę przez cały tydzień.

3) Wynagrodzenie dla Wykonawcy za naprawy bieżące określone w punkcie 1) stanowić będzie cena ryczałtowa miesięczna obejmująca koszt robocizny i materiałów, pracy sprzętu oraz środka transportu.

4) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu zestawienia wszystkich robót wykonanych w ciągu miesiąca jako załącznik do faktury.

5) Wykaz budynków i obiektów komunalnych podlegających konserwacji zawiera załącznik

nr 1.

6) Wykonywanie zleceń (po uzgodnieniu z Zamawiającym) do kwoty 2000 zł netto. Wartość robót dodatkowych nie przekroczy 20000,00 zł brutto.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

 • wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie nie wcześniejszej niż 6 m-cy przed datą złożenia oferty,
 • wykaz usług potwierdzających doświadczenie Oferenta w zakresie prowadzenia prac porównywalnych do przedmiotu zamówienia - umieszczone w ofercie wykonawcy.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

VI.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila,
 • być czytelnie podpisana przez wykonawcę.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana na adres zapytanie.ofertowe.wi@kobylka.pl w tytule wiadomości należy wpisać : „OFERTA- na wykonanie napraw bieżących remontowo-budowlanych w budynkach i obiektach administrowanych przez Miasto Kobyłka” do dnia 16.12.2019 r. do godziny 9:00,  otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2019 r.
  o godzinie 9:15. Oferty należy przesłać jako załącznik PDF lub JPG.
 2. Oferty złożone po terminie oraz na innym formularzu niż załączony do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zamawiający ma prawo w każdej chwili unieważnić zapytanie ofertowe bez podania  przyczyny.
 6. Decydującym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie cena brutto podana w ofercie.
 7. Osobami do kontaktu z wykonawcami są: Elżbieta Szymanowska tel. (22) 786-45-22, Marta  Górska tel. (22) 786-45-46

VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- łączna cena – 100%.

Zamawiający dopuszcza zwiększenie przedmiotu zamówienia do 50% wartości umowy.

IX.  INFORMACJRE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty  zamieszczone zostaną  na stronie Urzędu Miasta

Kobyłka.

X. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego