Zapytanie ofertowe na sprawowanie konserwacji przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) w budynkach komunalnych administrowanych przez Miasto Kobyłka

 • 5 grudnia 2019

I. ZAMAWIAJĄCY

 Miasto Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

NIP: 125-133-23-90, REGON: 013269663,

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytanie ofertowego – art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą”.(wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro) oraz zgodnie z §6 ust.1 pkt 4 Regulaminu Zamówień Publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 289/2017 z dnia 29.12.2017r.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Konserwacja przewodów kominowych polegająca na:
 1. usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów kominowych (dymowych, spalinowych
  i wentylacyjnych)  z następującą częstotliwością:

- od palenisk opalanych paliwem stałym – cztery razy do roku,

- od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym- dwa razy do roku,

- z przewodów wentylacyjnych – jeden raz do roku;

 1. okresowa kontrolę co najmniej raz w roku, polegającą na sprawdzeniu stanu technicznej sprawności przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych);
 2. kontrolę urządzeń grzewczo-kominowych na indywidualne zlecenie wraz z wydaniem opinii;
 3. sporządzanie protokołów z każdej kontroli urządzeń grzewczo-kominowych (stanowiących podstawę do zapłaty f-ry).
 1. Wykonywanie przedmiotu zamówienia odbywać się będzie na zasadzie pisemnego bądź ustnego zlecenia na numer telefonu Wykonawcy czynnego całą dobę przez cały tydzień.
 2. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za konserwację przewodów kominowych określone
  w punkcie 1) stanowić będzie cena ryczałtowa miesięczna obejmująca koszt robocizny
  i materiałów, pracy sprzętu oraz środka transportu.
 3. Wykaz budynków i obiektów komunalnych podlegających konserwacji zawiera załącznik nr 1.
 4. W przypadku awarii czas reakcji wynosić może maksymalnie do jednej godziny, natomiast przywrócenie sprawności użytkowej urządzeń musi nastąpić w ciągu 24 godzin od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu kosztów naprawy z Zamawiającym.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY

 • wypis z rejestru przedsiębiorców lub zaświadczenie z ewidencji działalności gospodarczej wystawione w dacie nie wcześniejszej niż 6 m-cy przed datą złożenia oferty,
 • kopie świadectw kwalifikacyjnych niezbędnych do wykonywania zadania
 • wykaz usług (referencje) potwierdzające doświadczenie Oferenta w zakresie prowadzenia prac porównywalnych do przedmiotu zamówienia w ilości min. 2 szt.

V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

VI.  OPIS SOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna być:

 • opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila,
 • być czytelnie podpisana przez wykonawcę.

VII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana na adres zapytanie.ofertowe.wi@kobylka.pl w tytule wiadomości należy wpisać : ,,OFERTA- Na sprawowanie konserwacji przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez Miasto Kobyłka.” do dnia  16.12.2019 r. do godziny 9:00,  otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.12.2019 r. o godzinie 9:15. Oferty należy przesłać jako załącznik PDF lub JPG.
 2. Oferty złożone po terminie oraz na innym formularzu niż załączony do niniejszego zapytania nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zamawiający ma prawo w każdej chwili unieważnić zapytanie ofertowe bez podania  przyczyny.
 6. Decydującym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie cena brutto podana w ofercie.
 7. Osobami do kontaktu z wykonawcami są: Elżbieta Szymanowska tel. (22) 786-45-22, Marta  Górska tel. (22) 786-45-46

VIII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

- CEANA BRUTTO, MIESIĘCZNA – 100%.

łączna cena – 100%.

Zamawiający dopuszcza zwiększenie przedmiotu zamówienia do 50%wartości umowy.

IX.  INFORMACJRE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wyniki wyboru najkorzystniejszej oferty  zamieszczone zostaną  na stronie Urzędu Miasta

Kobyłka.

X. ZAŁĄCZNIKI

Wzór formularza ofertowego