Zapytanie ofertowe na usługę wykonania mebli

  • 2 grudnia 2019

Zamawiający:
Miasto Kobyłka
ul. Wołomińska
05-230 Kobyłka
NIP: 125-13-32-390

1. Przedmiot zapytania:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania jednej szafy wraz z nadstawką oraz czterech szafek na kołach typu kontener wraz z ich montażem u Zamawiającego wg. poniższego opisu oraz załącznika nr 1 do regulaminu postępowania,

1) Szafa z drzwiami, na zamek, z pięcioma półkami, na podporach. Nadstawka z drzwiami, na zamek z dwoma półkami. Materiał: płyta laminat z doklejką PCV (łączna grubość płyty to 20mm), kolor: jabłoń Locarno jasny lub równoważny, plecy pełne z płyty pilśniowej.

2) Szafka na kołach typu kontener, z trzema szufladami, zamykanymi na jeden zamek. Materiał: płyta laminat z doklejką PCV (łączna grubość płyty to 20mm), kolor: jabłoń Locarno jasny lub równoważny, koła gumowane , plecy pełne z płyty pilśniowej.

3) Szafka na kołach typu kontener, z dwoma szufladami, zamykanymi na jeden zamek oraz przestrzenią z wyjmowaną półką zamykaną drzwiczkami na drugi zamek. Materiał: płyta laminat z doklejką PCV (łączna grubość płyty to 20mm), kolor: jabłoń Locarno jasny lub równoważny, koła gumowane, plecy pełne z płyty pilśniowej.

2. Termin dostawy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1 w terminie do 20 dni roboczych licząc od dnia podpisania umowy przez obie strony. Ostateczny termin realizacji zamówienia może ulec nieznacznej zmianie.

3. Warunki płatności:

Zamawiający dokona płatności Wykonawcy po protokolarnym odebraniu przedmiotu zamówienia w następujący sposób:

Forma płatności: przelew;

Termin płatności: 30 dni.

4. Informacje uzupełniające:

  1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
  2. Wykonawca związany jest z ofertą przez 30 dni;
  3. W treści oferty ma być podana łączna wartość przedmiotu zamówienia w kwocie brutto:

a) łączna wartość przedmiotu zamówienia;

b) bezpłatny koszt dostawy.

5. Kryterium oceniania ofert:

Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie się kierował najniższą ceną przedmiotu zamówienia.

6. Termin i sposób składania ofert:

1) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty poprzez przesłanie następujących dokumentów;

- pełnomocnictwo – jeśli ofertę przesyła osoba upoważniona przez wykonawcę,

- zaakceptowany (poparafowany) wzór umowy,

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

2) Załączone dokumenty do regulaminu postępowania ofertowego należy przesłać  na adres
e-mail: zapytanie.ofertowe.wa@kobylka.pl do dnia 5.12.2019r. do godz. 13.00. w polu TEMAT proszę wpisać: „MEBLE WO”. Oferty należy przesłać jako załącznik do e-maila w formacie PDF lub JPG.

 

Uwaga:

Oferty złożone po terminie lub złożone w inny sposób niż określony w pkt 8 nie będą rozpatrywane.

 

7. Termin otwarcia i zapoznania się z ofertami:

5.12.2019r. godz. 13.15.

8. Osoba do kontaktu:

Monika Świderska, tel. 519-110-998

9. Sposób przekazania wyniku:

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wyniku zapytania ofertowego na stronie internetowej Miasta Kobyłka – www.kobylka.pl – zakładka „Zamówienia Publiczne” w zakładce „Bez obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.

10. Sposób przesyłania odpowiedzi na pytania wykonawców:

Wszyscy Wykonawcy, którzy skierują pytania dot. oferty zostaną poinformowani o odpowiedziach na stronie internetowej Miasta Kobyłka – www.kobylka.pl – zakładka „Zamówienia Publiczne” w zakładce „Bez obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.