Zapytanie ofertowe na usługę wynajmu mat podłogowych w Urzędzie Miasta Kobyłka

  • 10 grudnia 2019

1. Zamawiający:

Miasto Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

2. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa wynajmu mat podłogowych w Urzędzie Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1 i 3 wraz z wymianą co 2 tygodnie na czyste.

Charakterystyka mat:

a) wierzch – wykonany z włókna nylonowego o grubości min. 9 mm;

b) spód – wykonany z gumy antypoślizgowej o grubości min. 1,5 mm;

c) chłonność 1 m2 maty - min. 3kg piasku i 2,5l. wilgoci.

ROZMIAR MAT (CM)*

WYMIANA MAT

KOLOR MAT

ILOŚĆ MAT

85 X 150

CO 2 TYG.

SZARY/CZARNY

3

115 X 200

CO 2 TYG.

SZARY/CZARNY

2

* ew. rozmiar zbliżony do preferowanego przez Zamawiającego.

3. Termin dostawy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczać przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1 i 3 w terminie od dnia 02.01.2020 do dnia  31.12.2020r.

4. Warunki płatności:

Zamawiający dokona płatności z miesięcznym okresem rozliczeniowym w następujący sposób;

Na podstawie prawidłowo wystawionej faktury;

Forma płatności: przelew;

Termin płatności: 30 dni.

5. Informacje uzupełniające:

  1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
  2. Wykonawca związany jest z ofertą przez 14 dni;
  3. W treści oferty ma być podana łączna wartość przedmiotu zamówienia w kwocie brutto:

a) łączna wartość przedmiotu zamówienia;

6. Kryterium oceniania ofert:

Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie się kierował najniższą ceną przedmiotu zamówienia.

7. Termin i sposób składania ofert:

1) Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty poprzez przesłanie następujących dokumentów;

- pełnomocnictwo – jeśli ofertę przesyła osoba upoważniona przez wykonawcę,

- wypełniony i podpisany formularz ofertowy.

2) FORMULARZ OFERTOW załączony do regulaminu postępowania ofertowego należy przesłać  na adres e-mail: zapytanie.ofertowe.wa@kobylka.pl do dnia 12.12.2019r. do godz. 12.00. w polu TEMAT proszę wpisać: „MATY UMK 2020”. Oferty należy przesłać jako załącznik do e­maila w formacie PDF lub JPG.

Uwaga:

Oferty złożone po terminie lub złożone w inny sposób niż określony w pkt 7 nie będą rozpatrywane.

8. Termin otwarcia i zapoznania się z ofertami:

12.12.2019r. godz. 12.15.

9. Osoba do kontaktu:

Michał Godlewski, tel. 22 760-70-18, e-mail: michal.godlewski@kobylka.pl .

10. Sposób przekazania wyniku:

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wyniku zapytania ofertowego na stronie internetowej Miasta Kobyłka – www.kobylka.pl – zakładka „Zamówienia Publiczne” w zakładce „Bez obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.

11. Sposób przesyłania odpowiedzi na pytania wykonawców:

Odpowiedzi na pytania wykonawców umieszczone będą na stronie www.kobylka.pl – zakładka „Zamówienia Publiczne” w zakładce „Bez obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon formularz_ofertowy_maty_2020.doc40.5 KB