Zapytanie ofertowe na wykonanie Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta Kobyłka.

 • 6 maja 2019

I. Zamawiający:

Miasto Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

NIP: 125-133-23-90, REGON: 013269663

 

II. Procedura rozpatrywania ofert.

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytanie ofertowego – art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą” (wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro).

III. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu „Aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka”.

Powyższe zadanie obejmuje swoim zakresem:

 1. opracowanie aktualizacji planu gospodarki niskoemisyjnej Miasta Kobyłka w formie papierowej (4 egzemplarze) i elektronicznej (2 egzemplarze);

 2. identyfikację i pełną inwentaryzację z natury funkcjonujących na terenie Miasta Kobyłka systemów grzewczych (budynki mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej, zakłady); Zamawiający zakłada, że pełna inwentaryzacja obejmie minimum 85% nieruchomości na terenie Miasta Kobyłka;

 3. aktualizację bazy danych o niskiej emisji dla Miasta Kobyłka w oparciu o wyniki inwentaryzacji (aktualizacja w oparciu o platformę informatyczną Quantum GIS) oraz stworzenie w formie nakładek wektorowych na wykorzystywaną przez zamawiającego mapę numeryczną miasta, w  obowiązującym układzie współrzędnych PL- 2000 (strefa 7) i doprowadzenie do  poprawnego działania tej nakładki na sprzęcie i oprogramowaniu będącym w  posiadaniu Zamawiającego - System Informacji o Terenie GEO-MAP) sieci punktów niskiej emisji (lokalizacja GPS) i mapy emisji gazów cieplarnianych dla Miasta Kobyłka;

 4. aktualizacja planu powinna określać:

 1. główne i szczegółowe cele gospodarki niskoemisyjnej uwzględniające
  m.in.: Politykę ekologiczną i energetyczną kraju, plany działań w zakresie odnawialnych źródeł energii na poziomie krajowym, wojewódzki, powiatowy
  i gminny Program Ochrony Środowiska, Strategię Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030r., Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020, dokumenty strategiczne na poziomie powiatu i gminy,

 2. opis stanu istniejącego z uwzględnieniem oceny wdrażania PGN na terenie miasta Kobyłka w okresie 2014-2018 r., dokonanej w oparciu o wskaźniki monitorowania realizacji planu, uwzględniającej dane wyjściowe z roku bazowego oraz zadania zrealizowane ww. w okresie obowiązywania planu, kosztów poniesionych na ich realizację oraz osiągniętych dzięki nim efektów,

 3. identyfikacja aktualnych obszarów problemowych oraz planowanych do realizacji działań w poszczególnych obszarach na cały okres obowiązywania planu
  z podaniem harmonogramu i kosztów realizacji tych zadań,

 4. przy wyznaczaniu nowych zadań o ile zajdzie taka potrzeba należy określić nowe uzupełniające wskaźniki oceny wdrażania tych zadań;

 1. działania zawarte w aktualizacji planu muszą być spójne z ”Aktualizacją projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Kobyłka na lata 2012-2030” Planem Ochrony Powietrza i Planem Działań Krótkoterminowych oraz w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu);

 2. przedstawione działania muszą być spójne z Wieloletnimi Prognozami Finansowymi;

 3. baza danych powinna zawierać aktualne dane dot. funkcjonujących systemów grzewczych na terenie Miasta Kobyłka; aktualizacja bazy danych powinna uwzględniać dane z 2018 uzyskane w ramach:

 1. terenowych mających na celu identyfikację stanu aktualnego, w takich obszarach badań jak:

 • drogi i transport publiczny,

 • budynki użyteczności publicznej oraz komunalne,

 • budynki należące do osób fizycznych i prawnych,

 • gospodarka wodno-ściekowa i gospodarka odpadowa,

 • produkcja i dystrybucja energii,

 1. inwentaryzacji źródeł zaopatrzenia w ciepło:

 • obiekty użyteczności publicznej, stanowiące własność Miasta Kobyłka,

 • pozostałe obiekty użyteczności publicznej,

 • obiekty stanowiące własność osób prawnych,

 • obiekty stanowiące własność osób fizycznych (zabudowa mieszkaniowa),

 • budynki komunalne stanowiące własność lub pozostające w zarządzie Miasta Kobyłka

 • oświetlenie uliczne,

 • pozostałe obiekty stanowiące własność osób fizycznych i prawnych.

Dla wyżej wymienionych obiektów, w programie należy wskazać: rodzaj nośnika ciepła, zużycie paliw, zużycia energii cieplnej i elektrycznej, stan techniczny instalacji, powierzchnię w m2 do ogrzania.

 

 1. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2019 r.

 2. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

Kryterium Waga kryterium

cena 100%

 1. Zamawiający zastrzega sobie prawo:

a) odrzucenia oferty w przypadku gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 50% średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert;

b) do unieważnienia całego postępowania bez podawania przyczyny.

 1. Złożone oferty są wiążące przez okres 45 dni.

 2. Podpisanie umowy na aktualizację PGN dla Miasta Kobyłka Zamawiający uzależnia od uzyskania dotacji w ramach programu „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019”.

 3. Podstawą do zapłaty za zamówioną usługę przez Zamawiającego będzie protokół odbioru wykonanych prac i faktura wystawiona przez ich Wykonawcę.

 4. Płatności w terminie 30 dni od daty przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury
  i protokołu odbioru prac podpisanego przez Zamawiającego, potwierdzającego brak uwag do przedłożonych kompletnych opracowań.

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oferty.wos@kobylka.pl, do dnia 13.05.2019r. do godz. 900, otwarcie ofert
  o godz. 1000.

 2. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane, Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

 3. Oferty powinny być złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik
  do niniejszego zapytania.

 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

 

 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podana do wiadomości na stronie Urzędu w zakładce dot. zamówień publicznych.

 

Osobą do kontaktu w sprawie niniejszego zapytania jest:

Irena Kielak – Główny specjalista w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 3 po. nr 2 , 05 – 230 Kobyłka, tel. (22) 786 45 42,

email: irena.kielak@kobylka.pl,

w godzinach pracy Zamawiającego tj. poniedziałki 9:00 – 19:00, wtorki – czwartki 8:00 – 16:00, piątki 8:00 – 14:00.

 

 

 

W załączeniu:

 1. formularz ofertowy

 2. projekt umowy