Zapytanie ofertowe na wykonanie dezynsekcji budynku komunalnego przy ul. Bolesława Prusa 37 w Kobyłce

 • 1 lipca 2019

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

NIP: 125-133-23-90, REGON: 013269663,

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie zapytanie ofertowego – art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.)– zwanej dalej „ustawą”.(wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro) oraz zgodnie z §6 ust.1 pkt 4 Regulaminu Zamówień Publicznych wprowadzonego Zarządzeniem Nr 289/2017 z dnia 29.12.2017r.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • Wykonanie dezynsekcji (odprusaczania) budynku parterowego położonego w Kobyłce przy ul. Bolesława Prusa 37 w Kobyłce, o powierzchni 310 m2, w skład którego wchodzi 12 lokali mieszkalnych, korytarz i strych.
 • Dezynsekcji należy dokonać trzykrotnie w niewielkim odstępie czasu środkiem bezpiecznym dla osób zamieszkujących w budynku, a następnie założyć monitoring
  w celu dalszej obserwacji skuteczności wykonanych prac.
 • W przypadku stwierdzenia konieczności wykonania powtórnej dezynsekcji po okresie
  ok 3 miesięcy (monitoringu) od przeprowadzenia pierwszej dezynsekcji usługa będzie płatna na podstawie odrębnie wystawionej faktury.
 • O terminach wykonywania usługi należy powiadomić mieszkańców minimum tydzień wcześniej.
 • Usługa musi być wykonana z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa
  dla zamieszkujących lokatorów.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Czas wykonania przedmiotu zamówienia w terminie do dnia 31.08.2019 r.

V.  OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferent powinien stworzyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego zapytania.

Oferta powinna:

 • być opatrzona pieczątką firmową,
 • posiadać datę sporządzenia,
 • zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-mail,
 • być czytelnie podpisana przez wykonawcę
 • posiadać kserokopię uprawnień w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

 1. Oferta powinna być przesłana na adres zapytanie.ofertowe.wi@kobylka.pl w tytule wiadomości należy wpisać : „OFERTA- na dezynsekcję budynku komunalnego
  przy ul. Bolesława Prusa 37 w Kobyłce”,
  do dnia 09.07.2019 r. do godziny 9:00, otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.07.2019 r. o godzinie 9:15. Oferty należy przesłać jako załącznik PDF lub JPG.
 2. Oferty złożone po terminie oraz na innym formularzu niż załączony do niniejszego zapytania  nie będą rozpatrywane.
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 5. Zamawiający ma prawo w każdej chwili unieważnić zapytanie ofertowe bez podania  przyczyny.
 6. Decydującym kryterium przy rozpatrywaniu ofert będzie cena brutto podana w ofercie.
 7. Osobami do kontaktu z wykonawcami są: Elżbieta Szymanowska tel. (22) 786-45-26, Marta  Górska tel. (22) 786-45-46
 8. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani wszyscy oferenci, którzy złożyli oferty w terminie, droga elektroniczną, na wskazany adres e-mail.

VII. OCENA OFERT

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następującego kryterium
- łączna cena -100%.

Zamawiający dopuszcza zwiększenie przedmiotu zamówienia do 50% wartości umowy.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

Zał. 1 - Wzór formularza ofertowego

Załącznik: