Zapytanie ofertowe na zakup dwóch nowych drukarek BROTHER HL-L2372DN

  • 5 lipca 2019

REGULAMIN POSTĘPOWANIA NA ZAKUP DWÓCH NOWYCH DRUKAREK BROTHER HL-L2372DN.

1. Zamawiający:

Miasto Kobyłka

ul. Wołomińska 1

05-230 Kobyłka

2. Przedmiot zamówienia:

Zakup dwóch nowych drukarek BROTHER HL-L2372DN. Towar objęty gwarancją producenta. 

3. Termin dostawy:

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia do siedziby Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1 w terminie do trzech dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego.

4. Warunki płatności:

Zamawiający dokona płatności Wykonawcy po odebraniu przedmiotu zamówienia w następujący sposób;

Na podstawie faktury;

Forma płatności: przelew;

Termin płatności: 30 dni.

5. Informacje uzupełniające:

  1. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę;
  2. Wykonawca związany jest z ofertą przez 30 dni;
  3. W treści oferty ma być podana łączna wartość przedmiotu zamówienia w kwocie brutto:

a) łączna wartość przedmiotu zamówienia;

b) bezpłatny koszt dostawy.

6. Kryterium oceniania ofert:

Dokonując wyboru oferty Zamawiający będzie się kierował najniższą ceną przedmiotu zamówienia.

7. Termin i sposób składania ofert:

FORMULARZ OFERTOW załączony do regulaminu postępowania ofertowego należy przesłać  na adres e-mail: zapytanie.ofertowe.wai@kobylka.pl do dnia 09.07.2019r. do godz. 10.00. w polu TEMAT proszę wpisać: „DRUKARKA 2019”. Oferty należy przesłać jako załącznik do e­maila w formacie PDF lub JPG.

Uwaga:

Oferty złożone po terminie lub złożone w inny sposób niż określony w pkt 7 nie będą rozpatrywane.

8. Termin otwarcia i zapoznania się z ofertami:

09.07.2018r. godz. 10.15.

9. Osoba do kontaktu:

Michał Godlewski, tel. 22 760-70-18, e-mail: michal.godlewski@kobylka.pl .

 

10. Sposób przekazania wyniku:

Wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli ofertę zostaną poinformowani o wyniku zapytania ofertowego na stronie internetowej Miasta Kobyłka – www.kobylka.pl – zakładka „Zamówienia Publiczne” w zakładce „Bez obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.

11. Sposób przesyłania odpowiedzi na pytania wykonawców:

Odpowiedzi na pytania wykonawców umieszczone będą na stronie www.kobylka.pl – zakładka „Zamówienia Publiczne” w zakładce „Bez obowiązku stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych”.

12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Microsoft Office document icon formularz_ofertowy_drukarka_2019.doc30.5 KB